Francès

Fulls informatius alumnat (curs 2019-2020)

FRANCÈS 1

FRANCÈS 2

FRANCÈS 3Normativa

RESOLUCIÓ ENS/1403/2018, de 21 de juny, per la qual s'estableix el currículum de llengües estrangeres als centres de formació d'adults del Departament d'Ensenyament.


Descripció

Aquests estudis permeten que l'alumnat assoleixi els objectius i les competències del nivell A 2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECRL), en acabar els tres cursos (nivell 1, nivell 2  i nivell 3).


Continguts

En aquest ensenyament es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a situacions lingüístiques de la vida quotidiana i comunicar-se de forma bàsica en un enton plurilingüe i multicultural.


Accés

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació.

 

FRANCÈS 1      N. Usuari/ària bàsic/a A1


Adreçat a persones que volen iniciar-se en l'estudi de la llengua francesa.


Té per finalitat que l'aprenent/a sigui capaç de comunicar-se de forma bàsica en la nova llengua estrangera per fer front a situacions quotidianes i satisfer necessitats bàsiques.
FRANCÈS 2      N. Usuari/ària bàsic/a A2.1

Adreçat a alumnes que han superat el nivell A1 i a persones que ja tenen coneixements bàsics de la llengua francesa.

Té per finalitat que l'aprenent/a sigui capaç de comunicar-se en la nova llengua estrangera amb certa fluïdesa per fer front a situacions quotidianes i satisfer necessitats bàsiques.FRANCÈS 3      N. Usuari/ària bàsic/a A2.2

Adreçat a alumnes que han superat el nivell A2.1 i a persones que tenen coneixements bàsics de la llengua francesa.


Té per finalitat que l'aprenent/a sigui capaç de comunicar-se en la nova llengua estrangera amb certa fluïdesa per fer front a situacions quotidianes i satisfer necessitats bàsiques, així com ser capaç de comunicar-se de forma bàsica en un entorn plurilingüe i multicultural.Recursos de consulta en línia

  • ...


 
Metodologia

La metodologia didàctica es basa en l'enfocament comunicatiu i prioritza el desenvolupament de les habilitats lingüístiques comunicatives de l'aprenent/a. Les habilitats que es treballen són comprensió i expressió orals i escrites, que permetran fer front a situacions lingüístiques de la vida quotidiana i comunicar-se de forma bàsica en un entorn plurilingüe i multicultural.

Les competències en l’aprenentatge de la llengua s’agrupen en tres dimensions: la dimensió comunicativa (comunicació oral, comprensió lectora, expressió escrita). la dimensió actitudinal i la dimensió literària.

L'enfocament metodològic a l'aula ha de ser reflexiu, col·laboratiu, autònom i comunicatiu. Ha de tenir a l'alumnat com a eix fonamental, i per tant aquest ha de poder interactuar activament en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Ha d'oferir-li situacions, temes i tasques propers als seus interessos i alhora s'ha de relacionar amb les seves experiències actuals o futures.

Subpàgines (1): Fitxers Francès