Francès

Fulls informatius alumnat (curs 2017-18)

FRANCÈS 1

FRANCÈS 2


Normativa

El currículum de llengua francesa s'ha regulat mitjançant la RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2013.


Descripció

Aquests estudis permeten que l'alumnat assoleixi els objectius i les competències del nivell A 2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR), en acabar els tres cursos (nivell 1, nivell 2  i nivell 3).


Continguts

En aquest ensenyament es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a situacions lingüístiques de la vida quotidiana i comunicar-se de forma bàsica en un enton plurilingüe i multicultural.


Accés

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació.

 

FRANCÈS 1      N. Usuari/ària bàsic/a A1


Curs de 105 hores, distribuïdes en dues sessions setmanals, d'una hora i mitja.


Adreçat a persones que volen iniciar-se en l'estudi de la llengua francesa.


Té per finalitat que l'aprenent/a sigui capaç de comunicar-se de forma bàsica en la nova llengua estrangera per fer front a situacions quotidianes i satisfer necessitats bàsiques.

FRANCÈS 2       N. Usuari/ària bàsic/a A2.1


Curs de 105 hores, distribuïdes en dues sessions setmanals, d'una hora i mitja.

Adreçat a alumnes que han superat el nivell A1 i a persones que ja tenen coneixements bàsics de la llengua francesa.

Té per finalitat que l'aprenent/a sigui capaç de comunicar-se en la nova llengua estrangera amb certa fluïdesa per fer front a situacions quotidianes i satisfer necessitats bàsiques.
FRANCÈS 3       N. Usuari/ària bàsic/a A2.2


Curs de 140 hores, distribuïdes en dues sessions setmanals, de dues hores.

Adreçat a alumnes que han superat el nivell A2.1 i a persones que tenen coneixements bàsics de la llengua francesa.


Té per finalitat que l'aprenent/a sigui capaç de comunicar-se en la nova llengua estrangera amb certa fluïdesa per fer front a situacions quotidianes i satisfer necessitats bàsiques, així com ser capaç de comunicar-se de forma bàsica en un entorn plurilingüe i multicultural.Recursos de consulta en línia

  • ...


 
Metodologia

La metodologia didàctica es basa en l'enfocament comunicatiu i prioritza el desenvolupament de les habilitats lingüístiques comunicatives de l'aprenent/a. Les habilitats que es treballen són comprensió i expressió orals i escrites, que permetran fer front a situacions lingüístiques de la vida quotidiana i comunicar-se de forma bàsica en un entorn plurilingüe i multicultural.

Les competències en l’aprenentatge de la llengua s’agrupen en dues dimensions: la dimensió comunicativa (comunicació oral, comprensió lectora, expressió escrita) i la dimensió actitudinal.

L'enfocament metodològic a l'aula ha de ser reflexiu, col·laboratiu, autònom i comunicatiu. Ha de tenir a l'alumnat com a eix fonamental, i per tant aquest ha de poder interactuar activament en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Ha d'oferir-li situacions, temes i tasques propers als seus interessos i alhora s'ha de relacionar amb les seves experiències actuals o futures.
 
Avaluació

L'avaluació ha de ser l'eina que permeti assolir l'autoregulació del propi aprenentatge i valorar si l'aprenent/a ha assolit les competències, els objectius, els continguts i les actituds necessaris per accedir al curs següent.

S'avaluarà l'adquisició dels objectius i les competències de l'alumnat durant tot el procés d'aprenentatge amb activitats de caràcter avaluable permanent que en facilitin l'assimilació i el desenvolupament progressiu. També es realitzaran dues proves d'avaluació, tot d'acord amb els criteris d'avaluació establerts.
Aquestes proves consten de 5 parts:

G- Grammaire, CE- Compréhension des écrits, CO- Compréhension de l'oral, PE- Production écrite i PO- Production orale.


Les proves administrades a finals de gener i de maig formen part de l’avaluació contínua i són obligatòries per a tot l'alumnat.


Si l’assistència i/o treball estan per sota del percentatge exigit, l’alumnat perdrà el dret a ser avaluat.

                                                          

El curs és presencial i per tant es requereix una assistència mínima del 80%.


Els alumnes hauran d’obtenir un 65% a l’avaluació global (6,5/10), proves + activitats, per ser considerats APTES.


Les  dues proves ponderen un 40% del total i les activitats de caràcter avaluable permanent, un 60%.    

           


Subpàgines (1): Fitxers Francès