Francès

PROVA DE NIVELL                                                                                                   

Fulls informatius alumnat (curs 2020-2021)

Francès 1

Francès 2

Francès 3Normativa

RESOLUCIÓ ENS/1403/2018, de 21 de juny, per la qual s'estableix el currículum de llengües estrangeres als centres de formació d'adults del Departament d'Ensenyament.


Descripció

Aquests estudis permeten que l'alumnat assoleixi els objectius i les competències del nivell A 2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECRL), en acabar els tres cursos (nivell 1, nivell 2  i nivell 3).


Continguts

En aquest ensenyament es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a situacions lingüístiques de la vida quotidiana i comunicar-se de forma bàsica en un enton plurilingüe i multicultural.


Accés

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació.

 

Continuïtat    

Un cop finalitzats aquests estudis, es pot continuar la formació en una Escola Oficial d'Idiomes, accedint al 3r curs sense haver de superar una prova de nivell.    
FRANCÈS 1  Nivell Bàsic A1

Adreçat a persones que volen iniciar-se en l'estudi de la llengua francesa.


Té per finalitat que l'aprenent/a sigui capaç de comunicar-se de forma bàsica en la nova llengua estrangera per fer front a situacions quotidianes i satisfer necessitats bàsiques.


Té una durada de 105 hores, distribuïdes en 3 hores setmanals.
FRANCÈS 2  Nivell Bàsic A2.1

Adreçat a alumnes que han superat el nivell A1 i a persones que ja tenen coneixements bàsics de la llengua francesa.

Té per finalitat que l'aprenent/a sigui capaç de comunicar-se en la nova llengua estrangera amb certa fluïdesa per fer front a situacions quotidianes i satisfer necessitats bàsiques.

Té una durada de 140 hores, distribuïdes en quatre hores setmanals.FRANCÈS 3  Nivell Bàsic A2.2

Adreçat a alumnes que han superat el nivell A2.1 i a persones que tenen coneixements bàsics de la llengua francesa.

Té per finalitat que l'aprenent/a sigui capaç de comunicar-se en la nova llengua estrangera amb certa fluïdesa per fer front a situacions quotidianes i satisfer necessitats bàsiques, així com ser capaç de comunicar-se de forma bàsica en un entorn plurilingüe i multicultural.

Té una durada de 140 hores, distribuïdes en quatre hores setmanals.
Recursos de consulta en línia

Dictionnaires


Ressources
  • Dicoz  (Aide pour l'orthographe)  • ...
 
Metodologia

La metodologia didàctica es basa en l'enfocament comunicatiu i prioritza el desenvolupament de les habilitats lingüístiques comunicatives de l'aprenent/a. Les habilitats que es treballen són comprensió i expressió orals i escrites, que permetran fer front a situacions lingüístiques de la vida quotidiana i comunicar-se de forma bàsica en un entorn plurilingüe i multicultural.

Les competències en l’aprenentatge de la llengua s’agrupen en tres dimensions: la dimensió comunicativa (comunicació oral, comprensió lectora, expressió escrita). la dimensió actitudinal i la dimensió literària.

L'enfocament metodològic a l'aula ha de ser reflexiu, col·laboratiu, autònom i comunicatiu. Ha de tenir a l'alumnat com a eix fonamental, i per tant aquest ha de poder interactuar activament en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Ha d'oferir-li situacions, temes i tasques propers als seus interessos i alhora s'ha de relacionar amb les seves experiències actuals o futures.

Subpàgines (1): Fitxers Francès