Català


El nivell d'usuari/ària bàsic/a A1 el nivell 1 té per finalitat que l’aprenent/a sigui capaç de comunicar-se en la nova llengua per respondre a les necessitats personals més immediates i de subsistència, i sobre temes molt familiars o del seu entorn més proper.


OBJECTIUS

Els objectius es presenten com a competències per dimensions: la comunicativa, que es refereix a les habilitats i continguts que l'alumnat ha de saber desenvolupar en referència a la comunicació oral, l'expressió escrita i la comprensió lectora; i l'actitudinal.DIMENSIÓ COMUNICATIVA

Comunicació oral

- Comprendre i utilitzar expressions quotidianes i frases simples que continguin vocabulari bàsic per respondre a necessitats immediates o per parlar sobre temes habituals o molt familiars.

- Seguir globalment un text o una intervenció oral breu.

- Comprendre instruccions i indicacions senzilles i breus.

- Descriure de forma breu i elemental una persona, lloc o objecte.

- Donar i demanar informació sobre un mateix, aspectes familiars o l'entorn immediat.

- Interactuar en les situacions quotidianes més immediates.

Comprensió lectora

- Comprendre globalment escrits curts, clars i senzills sobre l'entorn immediat, situacions quotidianes o útils per resoldre necessitats bàsiques.

- Comprendre descripcions breus i elementals de persones, llocs o objectes.

- Llegir textos instructius senzills i ser capaç de seguir-ne les indicacions, referits a situacions habituals de l'àmbit personal, acadèmic o social.

Expressió escrita

- Escriure textos breus i senzills sobre un mateix, situacions quotidianes, l'entorn immediat o per atendre una necessitat personal.

- Produir textos breus de les tipologies textuals bàsiques, generant sèries de frases simples i a partir de models: postals, notes, correus electrònics...DIMENSIÓ ACTITUDINAL

L'alumnat hauria de mostrar interès per desenvolupar les habilitats lingüístiques bàsiques, tant productives com receptives, per fer ús de la llengua catalana com a mitjà de comunicació i d'expressió personal, amb una actitud positiva, oberta i respectuosa.
                          CATALÀ 2 

         nivell d'usuari/ària bàsic/a A2El nivell d'usuari/ària bàsic/a A2 té per finalitat que l’aprenent/a pugui comunicar-se en situacions properes i habituals, relacionades amb la vida quotidiana i amb el seu àmbit laboral.


OBJECTIUS

Els objectius es presenten com a competències per dimensions: la comunicativa, que es refereix a les habilitats i continguts que l'alumnat ha de saber desenvolupar en referència a la comunicació oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora; i l’actitudinal.
DIMENSIÓ COMUNICATIVA


Comunicació oral


 -Comprendre el sentit general i extreure informació essencial de textos orals, converses senzilles, notícies en format audiovisual.

- Participar en converses breus en situacions de la vida quotidiana per intercanviar i demanar informacions relatives a la feina, als seus gustos i preferències utilitzant un vocabulari i estructures senzilles.

- Expressar sentiments, estats físics o anímics, opinions sobre temes propers.

- Narrar una història, experiències personals o fets concrets presents o passats, i plans o projectes futurs.

- Descriure aspectes o activitats quotidianes, persones o llocs.

- Donar i seguir directrius o instruccions.


Comprensió lectora


-Realitzar lectures en veu alta de textos curts i senzills.

-Comprendre textos breus i senzills sobre temes quotidians i personals: cartes, correus electrònics.

-Comprendre i localitzar informació específica en textos presents en llocs públics: anuncis, cartes de restaurant.

-Comprendre el missatge global i localitzar informació específica en textos breus i senzills, presents en la premsa o bé adaptats, sobre fets i esdeveniments.

-Comprendre instruccions, recomanacions o indicacions, que estiguin redactats de manera senzilla i referides a contextos coneguts o habituals.


Expressió escrita


- Escriure textos breus, utilitzant connectors bàsics i vocabulari bàsic, sobre el seu entorn, la seva família, la feina, els seus gustos i activitats de lleure, el lloc on viu.

- Fer descripcions sobre temes quotidians o propers, de forma breu i senzilla.

- Escriure narracions breus i elementals sobre esdeveniments, fets concrets, activitats o experiències personals, presents i del passat, i projectes o plans futurs.

- Escriure instruccions bàsiques, expressades de forma planera.

 -Iniciar-se en l'escriptura creativa.
DIMENSIÓ ACTITUDINAL


L'alumnat hauria de mostrar interès per desenvolupar les habilitats lingüístiques bàsiques, tant productives com receptives, per fer ús de la llengua com a mitjà de comunicació i d'expressió personal, amb una actitud positiva, oberta i respectuosa.
.

CATALÀ 3
nivell d'usuari/ària
independent B1


El nivell d'usuari/ària independent B1 té per finalitat que l'aprenent/a sigui capaç d'expressar amb suficient fluïdesa per comunicar-se i mantenir la interacció en contextos coneguts i sobre temàtiques generals o d'interès personal, i fer front de manera flexible a situacions habituals, en la varietat estàndard de l'entorn d'aprenentatge.


OBJECTIUS

Els objectius es presenten com a competències per dimensions: la comunicativa, que es refereix a les habilitats i continguts que l'alumnat ha de saber desenvolupar en referència a la comunicació oral, l'expressió escrita i la comprensió lectora,  la literària i l'actitudinal.DIMENSIÓ COMUNICATIVA

Comunicació oral

- Comprendre i utilitzar frases enllaçades que continguin vocabulari d'ús freqüent en present, passat o futur d'acord amb la situació comunicativa, per parlar sobre temes coneguts, quotidians o generals.

- Comprendre el missatge general, la intenció comunicativa, les idees principals i alguns detalls en converses o textos orals en llenguatge estàndard, sobre temes generals i d'interès personal.

- Comprendre globalment converses en altres variants geogràfiques o registres de la parla.

- Realitzar exposicions breus, senzilles i coherents, sobre temes propers, explicant les idees principals amb força precisió i fluïdesa.

- Mantenir converses, descriure fets i experiències, expressar o demanar opinions, expressar sentiments, donar i seguir instruccions...

Comprensió lectora

- Llegir en veu alta textos breus i senzills.

- Comprendre les idees principals, la intenció comunicativa i localitzar informació específica de textos senzills, d'àmbits i tipologies diferents.

- Resumir el contingut d'un text ben estructurat.

- Comprendre la descripció de fets, sentiments..., conversacions breus, textos argumentatius escrits, instruccions senzilles.

Expressió escrita

- Escriure textos senzills, de diferents tipologies i àmbits (personal, acadèmic, professional...)

- Realitzar descripcions o narracions, detallades, senzilles i sobre temes propers o d'interès personal.

- Interactuar per escrit, de manera breu, exposant o demanant informacions o expressant dees senzilles amb força precisió.

- Descriure sentiments i expressar una opinió.

- Escriure instruccions o recomanacions.


DIMENSIÓ LITERÀRIA

L'alumnat hauria de valorar, comprendre i gaudir de la lectura de textos literaris


DIMENSIÓ ACTITUDINAL

L'alumnat hauria de mostrar interès per desenvolupar les habilitats lingüístiques bàsiques, tant productives com receptives, per fer ús de la llengua catalana com a mitjà de comunicació i d'expressió personal, amb una actitud positiva, oberta i respectuosa. 
RECURSOS DE CONSULTA EN LÍNIA

  • ...

 
METODOLOGIA

La metodologia didàctica es basa en l'enfocament comunicatiu i prioritza el desenvolupament de les habilitats lingüístiques comunicatives de l'aprenent/a. Les habilitats que es treballen són comprensió i expressió orals i escrites, que permetran fer front a situacions lingüístiques de la vida quotidiana i comunicar-se de forma bàsica en un entorn plurilingüe i multicultural.

L'enfocament metodològic a l'aula ha de ser reflexiu, col·laboratiu, autònom i comunicatiu. Ha de tenir a l'alumnat com a eix fonamental, i per tant aquest ha de poder interactuar activament en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Ha d'oferir-li situacions, temes i tasques propers als seus interessos i alhora s'ha de relacionar amb les seves experiències actuals o futures.

El primer nivell té una durada de 105 hores, distribuïdes en 3 hores setmanals.
El segon i tercer nivell tenen una durada de 140 hores, distribuïdes en quatre hores setmanals.

Tots els nivells participen en els programes:
- CLUB DE LECTURA FÀCIL i CLUB DE LECTURA PER A ADULTS (en col·laboració amb la Biblioteca Municipal i el Consorci per a la Normalització Lingüística)
- PARELLES DE CONVERSA (en col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística)
 
AVALUACIÓ

L'avaluació ha de ser l'eina que permeti assolir l'autoregulació del propi aprenentatge i valorar si l'aprenent/a ha assolit les competències, els objectius, els continguts i les actituds necessaris per accedir al curs següent.

S'avaluarà l'adquisició dels objectius i les competències de l'alumnat durant tot el procés d'aprenentatge amb activitats de caràcter avaluable permanent que en facilitin l'assimilació i el desenvolupament progressiu. També es realitzaran dues proves, tot d'acord amb els criteris d'avaluació establerts.

Aquestes proves consten de 5 parts:  CL- Comprensió lectora, EE- Expressió escrita, CO- Comprensió oral, CG- Competència gramatical i  EO- Expressió i interacció oral.
Les proves de finals de gener i de maig formen part de l'avaluació contínua i són obligatòries per a tot l'alumnat.

Si l'assistència i/o treball estan per sota del percentatge exigit, l'alumnat perdrà el dret a ser avaluat.

El curs és presencial i per tant es requereix una assistència mínima del 80%.

Els alumnes hauran d'obtenir un 6 sobre 10 (activitats i proves) per poder ser considerats APTES

Els dos exàmens ponderen un 40% del total i les activitats avaluables, un 60%.


Subpàgines (1): Fitxers Català