Català

El nivell d'usuari/ària bàsic/a A1 el nivell 1 té per finalitat que l’aprenent/a sigui capaç de comunicar-se en la nova llengua per respondre a les necessitats personals més immediates i de subsistència, i sobre temes molt familiars o del seu entorn més proper.
CATALÀ 2 

Nivell d'usuari/ària bàsic/a A2


El nivell d'usuari/ària bàsic/a A2 té per finalitat que l’aprenent/a pugui comunicar-se en situacions properes i habituals, relacionades amb la vida quotidiana i amb el seu àmbit laboral.
CATALÀ 3

Nivell d'usuari/ària independent B1


El nivell d'usuari/ària independent B1 té per finalitat que l'aprenent/a sigui capaç d'expressar amb suficient fluïdesa per comunicar-se i mantenir la interacció en contextos coneguts i sobre temàtiques generals o d'interès personal, i fer front de manera flexible a situacions habituals, en la varietat estàndard de l'entorn d'aprenentatge. 
RECURSOS DE CONSULTA EN LÍNIA

  • ... 
METODOLOGIA


La metodologia didàctica es basa en l'enfocament comunicatiu i prioritza el desenvolupament de les habilitats lingüístiques comunicatives de l'aprenent/a. Les habilitats que es treballen són comprensió i expressió orals i escrites, que permetran fer front a situacions lingüístiques de la vida quotidiana i comunicar-se de forma bàsica en un entorn plurilingüe i multicultural.

L'enfocament metodològic a l'aula ha de ser reflexiu, col·laboratiu, autònom i comunicatiu. Ha de tenir a l'alumnat com a eix fonamental, i per tant aquest ha de poder interactuar activament en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Ha d'oferir-li situacions, temes i tasques propers als seus interessos i alhora s'ha de relacionar amb les seves experiències actuals o futures.

El primer nivell té una durada de 105 hores, distribuïdes en 3 hores setmanals.
El segon i tercer nivell tenen una durada de 140 hores, distribuïdes en quatre hores setmanals.

Tots els nivells participen en:
- CLUB DE LECTURA FÀCIL  (en col·laboració amb la Biblioteca Municipal i el Consorci per a la Normalització Lingüística)
- PARELLES DE CONVERSA 


Subpàgines (1): Fitxers Català