Graduat en Educació Secundària (GES) a distància

GES a distància


Com s'estudia

Els estudis de GES a distància es fan a través del campus IOC, un entorn virtual d’ensenyament i aprenentatge. Això significa que per estudiar els estudiants han d’entrar en la pàgina web http://ioc.xtec.cat/campus amb una clau d’entrada que els facilita l’IOC, a través de l’Escola de Formació d’Adults, en iniciar els seus estudis.

En aquesta pàgina web, i un cop l’estudiant s’hi ha identificat, es troba la llista de mòduls en què s’ha inscrit aquell trimestre, els dels seu Pla de treball, i només fent clic sobre del nom del mòdul s’entra a l’espai de cada curs.


Materials d'estudi

En un curs del campus IOC s’hi troba tot el necessari per estudiar-ne els continguts. En la gran majoria dels casos no cal res més.

Així, el primer que hi ha és la Guia d’estudi amb els consells i orientacions que dóna el professorat per estudiar amb les màximes garanties aquell mòdul, els materials d’estudi necessaris, etc. Hi ha enllaços als materials d'estudi, en format web i en format imprimible, i a als tres lloc web d'interès.

També hi ha un fòrum de dubtes on plantejar qualsevol tema que pugui sorgir al llarg del trimestre. Hi ha, també activitats que l’estudiant pot fer al llarg del trimestre, així com activitats d’avaluació contínua que, un cop lliurades, són comentades i valorades pel professorat.

Finalment, hi ha un servei de missatgeria interna amb el qual l’estudiant pot adreçar-se directament al professorat a la seva persona tutora per fer qualsevol aclariment.


Com s’avalua?

L’avaluació dels estudis de GES és contínua.

Contínua no solament perquè al final de cada trimestre es fa l’avaluació dels mòduls que s’han estudiat, sinó perquè al llarg del trimestre l’estudiant ha de realitzar activitats que, un cop lliurades al professorat, li són comentades i valorades de manera que es tenen en compte a l’hora de fer l’avaluació final del mòdul.

A final de cada trimestre es fa una prova de validació presencial per avaluar els coneixements dels estudiants. Els estudiants han de comunicar-se amb la persona tutora assignada per saber el lloc i l'horari de realització d'aquesta prova.


Organització dels estudis


Què s’estudia per obtenir el GES?

Per obtenir el títol de GES cal estudiar diferents matèries que s’agrupen en tres grans àmbits de coneixement:

1. àmbit de la Comunicació: inclou l’estudi de les llengües i literatures catalana, castellana i una llengua estrangera a triar entre anglès, francès, alemany o italià.

2. àmbit Científic: inclou l’estudi de les Matemàtiques, les Ciències i la Tecnologia.

3. àmbit Social: inclou l’estudi de les Ciències Socials, la Música i l’educació Visual i Plàstica.


Com s’organitzen els àmbits de coneixement?

Cada àmbit de coneixement s’organitza en mòduls trimestrals independents entre sí, però que segueixen una progressió. Cada mòdul equival a 35 hores d'estudi.


Quins coneixements previs es reconeixen?

Una persona adulta pot haver aconseguit els coneixements equivalents als d’algunes mòduls a través de dos camins:

estudis anteriors. En aquest cas cal tenir la documentació que demostri quins estudis s’han realitzat i quin resultat es va obtenir. El títol de Graduat Escolar, el Llibre d’Escolaritat o Certificats de notes poden demostrar que una persona ha cursat i superat algun curs de l’ESO o de les antigues EGB, Formació Professional, BUP, etc.

coneixements adquirits d’una manera no formal. Si una persona té una sèrie de coneixements, però no disposa de cap certificació, pot demostrar-los a través de la realització d’una Prova d’Avaluació Inicial (PAI) que pot fer a l’inici dels seus estudis a l’IOC. A través d’aquesta prova es poden acreditar coneixements que permeten situar la persona en el punt exacte del seu Itinerari formatiu i escurçar, així, el temps d’estudi.


Quant de temps duren els estudis de GES?

Com que cada persona pot partir d’un punt diferent es fa difícil de dir.

El temps mínim solen ser tres trimestres, però hi ha persones que, si només els queda algun àmbit o assignatura, ho poden fer en menys temps.

També n’hi ha d’altres que necessiten més temps perquè no tenen prou estudis anteriors.


Què és l’itinerari formatiu?

Com que cada persona adulta té un historial de coneixements diferent, és possible partir de punt d’inici diferent.

Una persona que ja tingui determinats coneixement no cal que comenci des del primer nivell, potser podrà començar en el segon. Els estudis i coneixements anteriors es tenen en compte a l’hora de fer l’itinerari formatiu personalitzat.

L’itinerari formatiu, doncs, indica els mòduls que cal estudiar per aconseguir, finalment, el títol de GES.


Què és el Pla de treball trimestral?

Cada trimestre l’estudiant pot cursar un determinat nombre de mòduls del seu Itinerari formatiu depenent de les seva disponibilitat de temps, capacitat de treball, etc.

El nombre mínim de mòduls per trimestre és de 1 i el màxim de 6. Normalment, però, i tenint en compte que cada mòdul equival a 30 hores d’estudi, se sol recomanar estudiar-ne 5.


Qui és la persona tutora?

Tots els estudiants de l’IOC tenen una persona tutora que l’acompanya en tot el procés d'aprenentatge virtual i li de dóna seguretat i confiança. És la persona encarregada de fer el contacte inicial, veure si cal o no fer la Prova d’Avaluació Inicial, elaborar l’Itinerari formatiu i concretar-lo en cada Pla de treball trimestral.

La persona tutora no té funció docent, sinó de punt de referència. Un estudiant coneix molts professors al llarg dels mòduls que va estudiant, però la persona tutora sol ser la mateixa des del principi fins al final. Això garanteix el coneixement de les possibilitats i objectius de cada estudiant.

L’estudiant de l’IOC té l’obligació de mantenir-se en contacte amb la seva persona tutora. Aquest contacte pot ser a través de diferents vies (visita personal, telefònic, per correu electrònic o a través de l’entorn virtual) però s’ha d’establir, com a mínim, un cop cada quinzena.


On trobar la persona tutora?

La persona tutora, la Marta Edo, es pot trobar al Centre de Suport de la Seu d'Urgell.


Horaris de tutories al Centre de Suport de la Seu d'Urgell

  • La tutora informarà els seus alumnes dels dies i hores en que poden anar al centre a fer consultes.

Llista de centres de suport de l'IOC on inscriure's pel GES



Què es pot fer al Centre de suport?

En els Centres de suport no solament hi ha les persones tutores que orienten en els estudis. També s’hi poden trobar espais adients per a l’estudi, materials en diferents formats (llibres, audiovisuals, multimèdia, etc). Es poden disposar, igualment, d’ordinadors i d’altre material informàtic per poder seguir amb comoditat els estudis a través de l’entorn virtual.

A més, cada final de trimestre els estudiants s’hi han d’adreçar personalment per tal de realitzar les proves d’avaluació final.

Llista de centres de suport del GES



 

Matrícula

 Consultar calendaris de matrícula trimestral.

Procediment de preinscripció i matrícula

Guia matrícula GES IOC

Lloc

La matrícula l'hauran de fer personalment els futurs estudiants A LA SECRETARIA DE L’ESCOLA DE Formació d’Adults de la Seu d’Urgell. Podeu passar per l'escola per informar-vos dels horaris en què podreu ser atesos.