Informace pro klienty

Informace pro klienty - reakce na aktuální situaci výskytu Koronaviru (zpoždění auditu, odložení auditu, příp. audit na dálku)

Vážení klienti, audity se provádějí podle plánu.  Pokud Vás zasáhlo mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 03. 2020 a krizové opatření vlády ČR z 15. 03. 2020 je možné řešit  tuto situaci odložením auditu, příp. auditem na dálku s využitím softwarových nástrojů  při komunikaci. Žádáme Vás, abyste kontaktovali vedoucího auditora, příp. technický sekretariát CERT-ACO. Detailní postup je v přiložených informacích.
Informace č. 21-2019 - pro organizace s pro organizace s certifikovaným systémem managementu bezpečnosti potravin (FSMS) podle normy ISO 22000 o vydání revize normy

Dovolte mi, abych Vás tímto informoval o skutečnosti, že mezinárodní normalizační organizací ISO byla publikována revidovaná norma ISO 22000:2018.
V květnu 2019 došlo k vydání české mutace ČSN EN ISO 22000:2019 - Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci.

Resolucí IAF 2018-15 bylo stanoveno tříleté přechodné období pro zavedení certifikací podle ISO 22000:2018. Lhůta pro přechod akreditovaných certifikací z ISO 22000:2005 na ISO 22000:18 je tedy stanovena do 29. 6. 2021. Dále bylo touto resolucí uloženo, že certifikáty podle ISO 22000:2005 vydané po 29. 6. 2018 musí uvádět datum 29. 6. 2021 jako konec platnosti certifikátu.


Informace č. 20-2019 - pro organizace s pro organizace s ověřeným environmentálním prohlášením EMAS – vydání Nařízení komise (EU) 2018/2026, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (EMAS)

Dovolte mi, abych Vás tímto informoval o skutečnosti, že dne 19. prosince 2018 bylo publikováno NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2026, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS).

Tímto nařízením se mění:
Příloha IV nařízení (ES) č. 1221/2009 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení

Postup v přechodném období:

Má-li být provedeno schválení environmentálního prohlášení nebo aktualizovaného environmentálního prohlášení podle nařízení (ES) č. 1221/2009 po dni vstupu tohoto nařízení v platnost, ale před 9. lednem 2020, může být po dohodě s environmentálním ověřovatelem a příslušným orgánem (CENIA) prohlášení schváleno bez přihlédnutí ke změně provedené článkem 1 tohoto nařízení.

Pokud má být předáno neschválené aktualizované environmentální prohlášení příslušnému orgánu (CENIA, CERT-ACO) podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1221/2009 po dni vstupu tohoto nařízení v platnost, ale před 9. lednem 2020, může být po dohodě s příslušným orgánem (CENIA, CERT-ACO) prohlášení vypracováno bez přihlédnutí ke změně provedené článkem 1 tohoto nařízení.

Po termínu 9. leden 2020 budou environmentálním ověřovatelem schvalována environmentální prohlášení nebo aktualizované environmentální prohlášení podle nařízení (ES) č. 1221/2009 již podle požadavků přílohy IV upravené Nařízením Komise EU č. 2018/2026.


Informace č. 19 -2019 – pro organizace s certifikovaným systémem managementu hospodaření s energií (EnMS) podle ISO 50001:2011 a podmínky pro přechod na ISO 50001:2018

Dovolte mi, abych Vás informoval o změnách v souvislosti s vydáním normy ČSN EN ISO 50001:2019 - Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití, která vyšla v 3/2019.


Současně upozorňujeme na tříleté přechodné období od data publikace ISO 50001:2018, tzn. do 21.8.2021 (viz IAF Resolution 2017-14 Agenda Item 9). Datum konce platnosti akreditovaných certifikací podle ISO 50001, vydaných během období migrace, musí korespondovat s koncem tohoto tříletého období.

Podle výše uvedené resoluce mohou být prováděny audity (certifikační, dozorové a recertifikační) podle ISO 50001:2011 pouze do 20.2.2020.

Převody platných certifikátů vydaných podle ISO 50001:2011 / ČSN EN ISO 50001:2012 budou prováděny v rámci plánovaných pravidelných dozorových auditů a recertifikací po získání akreditace, tj. předpoklad přijímání žádostí od ledna 2020.

K objasnění výkladu této problematiky jsme k dispozici na níže uvedených kontaktních adresách a telefonních číslech. Předem děkujeme za Vaši aktivní spolupráci a věříme v úspěšný přechod Vaší společnosti na splnění nových požadavků. 

přidáno 02. 04. 2019, BernardInformace č. 18-2018 – pro organizace s certifikovaným systémem managementu podle OHSAS 18001:2007
stáhnout Informaci č. 18-2018

Dovolte mi, abych Vás tímto informoval o skutečnosti, že v říjnu 2018 vyšla norma ČSN ISO 45001:2018 (ISO 45001:2018)

Je stanoveno 3 leté přechodové období od data vydání mezinárodní normy, tzn. přechodné období platí do 12. 03. 2021, platnost vydaných certifikátů podle BS OHSAS 18001:2007 a podle ČSN OHSAS 18001:2008 je stanovena paralelně. 

K objasnění výkladu této problematiky jsme k dispozici na níže uvedených kontaktních adresách a telefonních číslech. Předem děkujeme za Vaši aktivní spolupráci a věříme v úspěšný přechod Vaší společnosti na splnění nových požadavků.

přidáno 12. 10. 2018, Bernard


Informace č. 17-2017 – pro organizace s pro organizace s ověřeným environmentálním prohlášením EMAS – vydání Nařízení komise (EU) 2017/1505, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (EMAS)
stáhnout Informaci č. 17-2017

Dovolte mi, abych Vás tímto informoval o skutečnosti, že dne 29.8.2017 bylo publikováno NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1505 ze dne 28. srpna 2017, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS).

K objasnění výkladu této problematiky jsme k dispozici na níže uvedených kontaktních adresách a telefonních číslech. Podrobná informace je ke stažení zde.

přidáno 8. 11. 2017, L. Bernard


Informace č. 16-2017 - pro organizace s certifikovaným systémem dle ČSN EN 13485
stáhnout Informaci č. 16-2017

Dovolte mi, abych Vás tímto informoval o skutečnosti, že v prosinci 2016 došlo k vydání normy ČSN EN ISO 13485:2016 ed. 2.

                1. Je stanoveno 3 leté přechodové období od data vydání mezinárodní normy, tzn. přechodné období platí do 31. 3. 2019.
                2. Platnost vydaných certifikátů podle ISO 13485:2003 a podle ISO 13485:2016 je stanovena paralelně.
                3. Od 31. 3. 2019 certifikáty vydané podle ISO 13485:2003 nebudou členové IAF uznávat.
                4. OD 1. 1. 2018 je nutné vydávat certifikáty pouze podle ISO 13485:2016

K objasnění výkladu této problematiky jsme k dispozici na níže uvedených kontaktních adresách a telefonních číslech. Předem děkujeme za Vaši aktivní spolupráci a věříme v úspěšný přechod Vaší společnosti na splnění nových požadavků.

přidáno 10. 1. 2017, Bernard


Informace č. 15-2015 - vydání revize norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Dovolte mi, abych Vás tímto informoval o skutečnosti, že v září došlo k dlouho očekávanému vydání norem ISO 14001:2015 (vydána 15. 9. 2015) a ISO 9001:2015 (23. 9. 2015).
Rádi bychom proto na tomto místě shrnuli nejdůležitější milníky spojené s novelou těchto norem:

  1. Dnem vydání začíná tříleté přechodové období pro přechod na nové normy.
  2. Maximálně do 18 měsíců (tedy do 03/2017) je možné provést certifikační a recertifikační audit a vydat certifikát ještě podle starého vydání norem.
  3. Vydané certifikáty však budou mít na základě Společného komuniké IAF a ISO o zveřejnění a přechodovém období u obou výše uvedených norem dobu platnosti do 15. 9. 2018.
  4. Po termínu 15. 3. 2017 resp. 23. 3. 2017 budou certifikační a recertifikační audity probíhat již pouze podle nového vydání norem.
  5. Přechod na novelu normy „2015“ může proběhnout v rámci recertifikačního nebo kontrolního auditu
  6. Protože nové normy obsahují nové, příp. rozšířené požadavky, které je třeba při „přechodovém auditu“ prověřit, je vhodné postup přechodu na novou normu harmonizovat podle dokumentů IAF ID 9:2015 - Pokyn pro plánování přechodu na ISO 9001:2015 a IAF ID 10:2015 - Pokyn pro plánování přechodu na ISO 14001:2015, které jsou v anglickém originále dostupné na www.IAF.nu.
  7. Oznámení termínu možného „přechodového auditu“, bude s Vámi projednáno s dostatečným předstihem před termínem nejbližšího plánovaného auditu naším technickým sekretariátem popř. auditorem nominovaným pro Vaši organizaci.
  8. V současné době jsou již všichni auditoři CERT-ACO rekvalifikováni podle nových norem a naše postupy jsou již připraveny v souladu s uvedenou revizí 2015.

CERT-ACO zahájí nezbytné kroky pro aktualizaci Osvědčení o akreditaci pro revidované normy u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., v termínech, kdy bude
Český institut pro tuto akreditaci připraven.
K objasnění výkladu této problematiky jsme k dispozici na níže uvedených kontaktních adresách a telefonních číslech. Předem děkujeme za Vaši aktivní spolupráci a věříme v úspěšný přechod Vaší společnosti na splnění nových požadavků.

přidáno 18.10.2015, BernardInformace č. 15-2014 - pro organizace s certifikovaným systémem managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001 (resp.ČSN ISO/IEC 27001)

Dovolte mi, abych Vás tímto informoval o postupu certifikačního orgánu CERT-ACO, s.r.o. k certifikaci systému managementu bezpečnosti informací. Doposud jsme nabízeli certifikaci tohoto systému podle normy ČSN ISO/IEC 27001:2005. Tato norma byla v novelizována a v českém jazyce vydána 1.9.2014 jako ČSN ISO/IEC 27001:2014. Dle rezoluce IAF bylo stanoveno dvouleté přechodné období od vydání normy v originále na potvrzení shody s normou ISO/IEC 27001:2013 u již vydaných certifikátů. Pro prvotní certifikace bylo stanoveno, že mají být jeden rok od vydání normy v originále prováděny výhradně podle ISO/IEC 27001:2013.

Pokud máte systém managementu bezpečnosti informací již certifikovaný podle původní normy, bude prověřen jeho přechod na požadavky nové normy přednostně v rámci pravidelného ročního dozoru. V případě, že o to certifikovaná organizace požádá, může toto posouzení proběhnout i mimo pravidelný dozorový termín. Konečný termín pro ukončení přechodu na požadavky nové ČSN ISO/IEC 27001:2014 je stanoven nejpozději do 1.9.2015, do kterého musí být všechny systémy managementu bezpečnosti informací již certifikované pouze dle novelizované normy ČSN ISO/IEC 27001:2014.

přidáno 22.1.2012, BernardInformace č. 14-2012 - pro organizace s certifikovaným systémem managementu podle ČSN EN ISO 13485

Dovolte mi, abych Vás tímto informoval o skutečnosti, že  dnem 01. 09. 2012 vstoupí v platnost technická norma ČSN EN ISO 13485:2012.    V normě ČSN ENISO 13485:2012  nejsou obsaženy žádné nové požadavky. Nově jsou zpracovány přílohy, které mají informativní charakter, přílohy ZA, ZB a ZC se týkají vztahu mezi normou EN ISO 13485 a požadavků posuzování shody směrnice EU 90/385/EHS; 93/42/EHS, resp. 98/79/ES. Z tohoto důvodu se tato změny týká pouze evropské normy (EN ISO 13485:2012) a ne mezinárodní normy (ISO 13485:2003). CERT-ACO s.r.o. zahájil kroky pro aktualizaci přílohy Osvědčení o akreditaci pro normu ČSN EN ISO 13485:2012 u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., která má administrativní charakter a předpokládá vydání aktualizované Přílohy k Osvědčení o akreditaci v průběhu listopadu 2012. Auditoři certifikačního orgánu jsou schopni požadavky normy ČSN EN ISO 13485:2012 auditovat již od 01. 09. 2012. Převody platných certifikátů vydaných podle ČSN EN ISO 13485:2003 budou prováděny v rámci plánovaných pravidelných dozorových auditů od září 2012. Nové certifikace a recertifikace a dozory budou od září 2012 prováděny podle normy ČSN EN ISO 13485:2012. Norma ISO 13485:2003 dosud zůstává platná.  K objasnění výkladu této problematiky jsme k dispozici na níže uvedených kontaktních adresách a telefonních číslech.  Předem děkujeme za Vaši aktivní spolupráci a věříme v úspěšný přechod Vaší společnosti na splnění požadavků.

přidáno 1.9.2012, Bernard


Informace č. 13-2012 - pro organizace s certifikovaným systémem managementu hospodaření s energií – přechod z normy EN 16001 na ISO 50001

Dovolte mi, abych Vás tímto informoval o postupu certifikačního orgánu CERT-ACO, s.r.o. k certifikaci systému managementu hospodaření s energií. Doposud jsme nabízeli certifikaci tohoto systému podle normy ČSN EN 16001:2010. Tato norma byla v lednu 2012 nahrazena normou  ČSN EN ISO 50001:2012 a platnost normy ČSN EN 16001:2010 byla ukončena k 1.2.2012. Žádost o certifikaci podle normy ČSN EN ISO 50001:2012 bude CERT-ACO, s.r.o. přijímat od 1.2.2012.

Pokud máte systém managementu hospodaření s energií již certifikovaný podle normy ČSN EN 16001:2010, bude prověřen jeho přechod na požadavky nové normy přednostně v rámci pravidelného ročního dozoru. V případě, že o to certifikovaná organizace požádá, může toto posouzení proběhnout i mimo pravidelný dozorový termín.Konečný termín pro ukončení přechodu na požadavky nové ČSN EN ISO 50001:2012 je stanoven nejpozději do 1.2.2013, do kterého musí být všechny systémy managementu hospodaření s energií již certifikované pouze dle normy ČSN EN ISO 50001:2012.

přidáno 22.1.2012, Bernard