Prohlášení a závazky vedení:

Vedení společnosti - orgánu pro certifikaci systémů managementu, certifikaci osob a ověřování, vytvořilo a bude udržovat vlastní systém managementu kvality pro zajištění certifikace, včetně pravidel a postupů. K tomu se vedení CERT-ACO s.r.o. se zavazuje:

 • po dobu platnosti osvědčení o akreditaci plnit požadavky norem ISO/IEC 17021, 17024 a příslušných Metodických pokynů pro akreditaci vydaných Českým institutem pro akreditaci (ČIA),
 • vykonávat akreditovanou certifikaci, pouze v rozsahu svého oprávnění v osvědčení o akreditaci,
 • uhradit náklady na posouzení, zda jsou splněna akreditační kritéria, popř. jiné služby spojené s akreditací, a dbát na jejich dodržování,
 • vykonávat činnost v rozsahu své akreditace tak, aby nevznikly námitky o jeho podjatosti, diskriminaci určitého zákazníka nebo nedůvěra k udělenému certifikátu, příp. k akreditačnímu systému České republiky,
 • bezodkladně informovat ČIA o všech změnách ve svém statutu, organizačním členění a o změnách ve svém postupu zabezpečování certifikace,
 • po ukončení platnosti osvědčení o akreditaci (též při pozastavení jeho účinnosti, či odnětí) přestat využívat oprávnění z osvědčení (včetně reklamních, inzertních, náborových apod. prostředků),
 • zajistit řádné projednání uplatněných stížností nebo námitek a učinit rozhodnutí v souladu s pravidly pro vyřizování stížností nebo námitek,
 • prosazovat realizaci zásad systému managementu uvedeného v interní Příručce jakosti a navazující dokumentaci vycházející ze "Souboru metodických pokynů pro akreditaci" Českého institutu pro akreditaci, norem ČSN, ISO, EN i zákonů ČR, nařízení EU,
 • vedení poskytne pomoc, zdroje i pracovníky pro realizaci stanovené Politiky a cílů společnosti,
 • vedení bude dbát na nestrannost, objektivnost a nepředpojatost certifikace, jenž jsou dány zásadami uvedenými ve „Statutech“ zřízených výborů a komisí a zásadami pro postup výběru a jmenování týmu auditorů,
 • zajistit všem právnickým i fyzickým osobám usilujícím o certifikaci nediskriminační přístupy tím, že žádný zájemce nebude odmítnut, bude seznámen a následně prověřován podle jednotné metodiky pro certifikaci,
 • žadatel o certifikaci nemusí žádat jiné služby, nemusí být členem určité skupiny nebo sdružení nebo školen určitou organizací,
 • nevyžadovat nepatřičné finanční nebo jiné podmínky poskytnutí služby, je zajištěno seznámením žadatele s cenou za certifikační proces tj. kalkulace ceny jsou pro všechny zájemce v příslušném období stejné,
 • nenabízet zaměstnání uchazečům o certifikaci nebo naznačovat, že má jakýkoliv podobný záměr,
 • nenabízet a neprovádět žádné školení a poradenství v oblasti systémů managementu 
 • v případě, že by CERT-ACO zamýšlel provádět certifikaci v nových oblastech nebo specializovaných oborech požádat předem ČIA o rozšíření akreditace,
 • své požadavky omezujeme pouze na záležitosti týkající se rozsahu uvažované certifikace.
Politika důvěrnosti:

Vzhledem ke skutečnosti, že auditoři a další osoby podílející se na certifikaci mají přednostní a úplný přístup k informacím, které jsou pro certifikační orgán potřebné k odpovídajícímu posouzení shody systému managementu s požadavky na certifikaci, považuje certifikační za svoji nezbytnou povinnost, vytvořit podmínky k tomu, aby uchovával veškeré informace o zákazníkovi jako důvěrné.

Certifikační orgán CERT-ACO považuje veškeré informace, ke kterým má přístup v průběhu auditů či v průběhu rozhodování o certifikaci, za důvěrné a takto se k nim chová při jakékoliv manipulaci s nimi. Tyto zásady se vztahují též na pracovníky, kteří pracují pro certifikační orgán ve smluvním vztahu.

Informace a dokumenty podléhající těmto zásadám jsou ze strany certifikačního orgánu považovány: jakékoliv informace a dokumenty o prostorách, vybavení, technologiích, surovinách, výrobcích, službách, procesech, organizační struktuře, majitelích, interních postupech, s daty a analýzami údajů, smluvních partnerech a smluvních dojednáních.

Hlavními principy práce s informacemi a dokumenty jsou:
 • technické a organizační zabezpečení všech informací a dokumentů
 • zákaz vytváření kopií a duplikátů jakýchkoliv dokumentů a informací
 • informace a dokumenty po použití vrátit nebo zlikvidovat
 • jakékoliv zpřístupnění kontrolním orgánům, vyplývající z právních předpisů, musí být vždy učiněno  pouze se souhlasem zástupce organizace

Politika otevřenosti a zveřejňování:

Za účelem získání důvěry v poctivost a důvěryhodnost certifikace je však třeba, aby certifikační orgán poskytoval přístup veřejnosti k příslušným aktuálním informacím (nebo ke zdroji takových informací) o svém procesu auditu, certifikačním procesu a o stavu certifikace (tj. udělení, rozšíření, udržování, obnovení, pozastavení, omezení rozsahu nebo odnětí certifikace) všech certifikovaných organizací.

K získání nebo udržení důvěry v certifikaci certifikační orgán poskytuje všem zainteresovaným stranám (žadatelům o certifikaci, certifikovaným organizacím, kontrolním a regulačním orgánům, zákazníkům certifikovaných organizací) odpovídající přístup k informacím nebo ke zdroji informací, které nejsou důvěrné povahy.

Certifikační orgán CERT-ACO na základě posouzení situace na trhu certifikačních služeb zvolil jako zdroje informovanosti následující prostředky:
 • vlastní webovskou stránku www.cert-aco.cz
 • trvalou dostupnost a připravenost asistenta ředitele odpovědět na jakýkoliv telefonický či e-mailový dotaz
 • komunikace se zainteresovanými stranami v rámci účasti zástupců certifikačního orgánu v zájmových sdruženích, na veřejných prezentacích