Slovo ředitele úvodem: 

Chceme-li uspět na náročných světových, evropských i českých trzích v době neustále rostoucí konkurence, musíme si být vědomi, že tento proces vyžaduje trvalé zvyšování a prokazování kvality výrobků, kvality služeb i znalostí Vašich pracovníků, při současné minimalizaci negativních dopadů do životního prostředí a omezování rizik.

Získat důvěru vašich stávajících i potencionálních zákazníků vám pomůže certifikát prokazující způsobilost Vaší organizace i Vašich pracovníků.

V celém světě, Evropě i v naší republice neustále roste počet organizací a pracovníků, kteří absolvovali proces certifikace podle různých mezinárodních standardů. Naše zkušenosti aplikované u rozšiřujícího se počtu klientů a jejich prosperita nás přesvědčují o tom, že certifikace je dobrou investicí do budoucnosti.

Využijte proto našich certifikačních služeb, které se řídí zásadou:

vysoká odbornost – objektivnost - za přijatelnou cenu - při maximální efektivnosti


Vize: 

 

Ze značky CERT-ACO vytvořit v povědomí společností a pracovníků působících v České republice synonymum pro komplexní, náročnou, odbornou, objektivní i motivující certifikační službu s maximálním podílem rovnoprávné komunikace a vstřícnosti k zájmům klienta.

Poslání:

 Pomoci tvořit stabilitu, prosperitu, firemní kulturu a spolupodílet se na osobní spokojenosti a růstu našich partnerů i jejich zákazníků při zvládání současného i budoucího konkurenčního prostředí.

Podpora ochrany a zlepšování životního prostředí a efektivního využívání místních přírodních i dalších zdrojů, ke zvýšení kvality života nás a našich dětí v srdci kulturní a prosperující Evropy.

Podpora a pomoc při získávání a rozvoji znalostí a dovedností místních manažerů a specialistů tak, aby Česká republika byla opět považována za studnicí vědomostí v Evropě.

Politika společnosti:


Vedení společnosti v návaznosti na Podnikatelský plán a analýzy požadavků stávajících zákazníků, očekávaných požadavků zákazníků potenciálních a ostatních zainteresovaných stran v procesu certifikace, vycházejících z:         · marketingových odhadů při provádění akvizic

· důsledné analýzy poptávek zákazníků
· jednání se zástupci všech skupin zákazníků
· sledováním konkurenčních organizací na trhu
· interních diskusí s jednotlivými pracovníky
vyhlásilo v zájmu udržení a zlepšení získané pozice na trhu certifikačních činností tuto Politiku, jako dokument stanovující strategické záměry v oblasti zajištění kvality:

1. Pro zvyšování spokojenosti zákazníků a ostatních zainteresovaných stran v procesu certifikace udržovat´a zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb na evropské úrovni stanovené metodikami dozorových orgánů a evropských sdružení. Tím zabezpečit naším zákazníkům rovnocenné uznávání jejich certifikátů v rámci celosvětových dohod a struktur.

 2. Rozšiřovat a racionalizovat nabídku certifikačních služeb, tak abychom mohli zákazníkům nabídnout komplexní certifikační služby jednou certifikační organizací a tím rozšiřovali okruh námi certifikovaných zákazníků. Zároveň zajistit, aby certifikovaní zákazníci trvale zůstali pod zorným úhlem naší společnosti, nejen při dozoru, a spolupráce s certifikačním orgánem vedla k jejich prioritnímu postavení mezi pracovníky, zlepšení pozice na trhu a v evropském prostoru všeobecně.

 3. Zaručit všem zákazníkům, že námi prováděné certifikační procesy budou vždy všem dostupné při zachování rovné účasti, budou vždy vysoce odborným, nestranným a objektivním hodnocením rovně plnění kriteriálních požadavků. Pro zabezpečení vysoké odbornosti a profesionality systematicky zvyšovat okruh způsobilých spolupracovníků s maximálním rozšiřováním jejich specializace.

4. Racionalizovat a zdokonalovat systém kvality, včetně systému ekonomického plánování a řízení tak, aby došlo k optimalizaci činností a nákladů, tím zabezpečit kapacitní a finanční zdroje pro rozvoj společnosti, zajistit konkurenceschopné ceny pro všechny zákazníky a vytvořit zdroje k udržení a rozšiřování akreditací v perspektivních oborech.

Kdo jsme, co umíme: 

Založení společnosti
Společnost CERT-ACO s.r.o. byla založena v roce 1997 fyzickými osobami s dlouholetou praxí v oblasti zabezpečování jakosti a auditorským know-how převzatým od renomovaných zahraničních certifikačních organizací. Cílem společnosti je nabízet na českém trhu dostupný systém nezávislého prověřování systémů managementu a přezkušování personálu.

Historie
V průběhu roku 1997 byla společnost CERT-ACO s.r.o. akreditována Českým institutem pro akreditaci a získala oprávnění k certifikaci systémů jakosti podle norem ISO 9000+ ve 13ti průmyslových oborech a získala oprávnění k certifikaci pracovníků v oblasti jakosti např. manažer a auditor jakosti, manažer metrologie, poradce v oblasti jakosti. 

V následujícím roce 1998 byla společnost posouzena z pohledu souladu certifikačních metodik s požadavky EOQ (Evropská organizace pro kvalitu) s kladným výsledkem, což znamená, že manažeři a auditoři přezkoušení naší společností svojí kvalifikací jsou uznáni v rámci harmonizovaných předpisů v celé Evropě.

Vzhledem ke vzrůstajícímu povědomí českých manažerů v průmyslových podnicích o možnosti ovlivnění nepříznivých dopadů činností a výrobků do jednotlivých složek životního prostředí jsme se rozhodli v roce 1999 o rozšíření akreditace v oblasti certifikace systému environmentálního managementu podle norem ISO 14000+ pro 29 průmyslových oborů a rozšíření nabídky v oblasti certifikace personálu o funkce manažer a auditor EMS. 

Roky 2000-2005 byly ve znamení rozšiřování služeb a to v oblasti certifikace systémů managementu jakosti nabídkou certifikace ve 34 průmyslových oborech podle klasifikace OKEČ včetně modifikací pro zdravotnické prostředky (EN 46001), pro zabezpečování jakosti při svařování (EN 729-2) a v oblasti dodavatelů pro automobilový průmysl (VDA 6.1). Jako jedna z prvních organizací získala naše společnost oprávnění provádět certifikace systému jakosti v oblasti zdravotnictví. V oblasti certifikace environmentálních systémů byla nabídka rozšířena na 30 oborů. Též jako první v České republice absolvovala naše společnost akreditační prověrku a získala akreditační oprávnění jako ověřovatel environmentálního prohlášení v rámci EMAS. V oblasti certifikace personálu je nabídka postupně rozšiřována o funkce: manažera vzorkování vod, manažera a hodnotitele podnikatelské úspěšnosti, manažera a auditora HACCP, ekonomicko-organizačního poradce atd..

Současnost
Postupným rozšiřováním certifikačních činností, oborů působnosti jsme dosáhli až do dnešní nabídky služeb, kdy naše společnost je certifikačním orgánem č.3027 pro certifikaci systémů QMS, EMS, MDD, OHSMS, HACCP, FSMS, ISMS. Jako první byla společnost CERT-ACO reakreditována podle normy ČSN EN ISO/IEC 17021:2007 pro certifikační orgány systémů managementu. Dále je naše společnost akreditovaným ověřovatelem č.5001 pro validaci environmentálních prohlášení EMAS a akreditovaným certifikačním orgánem č.3028 pro certifikaci osob.