SUCO – Odborný podnik v nakládání s odpady  

Certifikace SUCO  - Váš přístup k životnímu prostředí v oblasti podnikání nakládání s odpady


Vzhledem k tomu, že se i v našem českém konkurenčním prostředí pohybují subjekty, které zdaleka nemohou prokázat potřebné záruky     a přesto se účastní veřejných obchodních soutěží, ve kterých nezřídka právě v důsledku dumpingových cen vítězí, bylo proto společným cílem České asociace odpadového hospodářství (ČAOH), Sdružení veřejně prospěšných služeb (SVPS) a Svazu průmyslu druhotných surovin - APOREKO (SPDS-APOREKO) za pomoci ministerstva životního prostředí vytvoření garančního systému všestranné kvality nabízených služeb, kterým je odborná certifikace pro podniky odpadového hospodářství.


Pro koho je certifikace určena?

Společnosti podnikající v odpadovém hospodářství a poskytující především služby, je možno certifikovat podle ISO norem (např. ISO 14001 a 9001), ale v okolních zemích, především v Německu a Rakousku, je tato certifikace systémů již doplněna specifickou certifikací zvanou "Entsorgungsfachbetrieb", česky "Odborný podnik pro nakládání s odpady". Tato certifikace má pro své držitele i jejich partnery některé další výhody. Výsledkem je jak zvyšování ekonomických efektů, tak i pozitivní dopad na životní prostředí a navíc se tento systém specifických certifikací stává novým konkurenčním prvkem na vyspělých trzích, a tím i prestižní záležitostí.


Přínosy:

Tato specifická certifikace má pro své držitele některé další významné výhody:

* jednoznačné přiznání se ke kvalitě v oboru, zvýšení vědomí odpovědnosti za kvalitu;  kvalitativně orientované řízení podniku vůči zákazníkům či dodavatelům; průběžná dokumentace kvality; odlišení se od konkurenčních společností; vymezení tzv. "černých ovcí" v oboru; celostátní i mezinárodní uznání v oboru; automatické uznání tohoto certifikátu v okolních státech se všemi výhodami z něho tam plynoucích; deregulace, zmenšení administrativy; zvýšení motivace zaměstnanců a optimalizace procesů ve firmě; kladný vliv na zákazníky (jistota kvality, splnění kriterií a smluv); zlepšení image firmy vůči veřejnosti; prezentace členských firem v tisku, televizi, internetu a na výstavách a seminářích; společné prosazování kvality v odpadovém hospodářství a další možné výhody, jako např. certifikát jako podmínka pro výběrová řízení obcí a měst na svoz odpadů;  vydání souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů;  vydání souhlasu k provozování zařízení ke sběru anebo zpracování autovlaků;  vyšší platby od obcí a měst za recyklaci obalů

Výhody pro partnery ať již jsou jimi podniky nebo obce a města:

* okamžité odlišení solidních společností i pro neodborníky v odpadovém hospodářství; zmenšení možností podvodů při nakládání s odpady; jistota kvality, splnění kriterií a smluv pro zákazníky; snížení administrativy; vyšší platby obcím a městům od autorizovaných společností za recyklaci obalů


Co se hodnotí v rámci auditu udělování certifikace SUCO ?

  • jednoznačné přiznání se ke kvalitě v oboru, zvýšení povědomí odpovědnosti za kvalitu
  • kvalitativně orientované řízení podniku vůči zákazníkům i spolupracovníkům
  • optimalizace procesů ve firmě
  • spolupráce v odpadových sdruženích a asociacích
  • důsledné plnění požadavků zákona o odpadech
  • aktuálnost Provozních řádů a plnění jejich požadavků
  • pojištění za škody
  • nezbytná úřední rozhodnutí (koncesní listiny, Povolení k nakládání, Souhlasy s provozem zdrojů emisí, atd.)
  • morální a odbornou způsobilost statutárních zástupců