QSv - Systém kvality při svařování – ISO 3834-2 (ve spojení s ISO 9001)  

Dosažení konkurenční výhody pomocí prokázané kvality svařované konstrukceTavné svařování kovových materiálů je používáno při výrobě mnoha výrobků od úplně jednoduchých přes složité, jako jsou třeba ocelové konstrukce, tlakové nádoby apod. ať už v dílnách a/nebo na montážích. S ohledem na zvýšené požadavky v oblasti kvality a bezpečnosti těchto výrobků je důležité zajistit, aby procesy svařování byly prováděny efektivně za využití všech vhodných nástrojů kontroly. Norma ISO 3834-2 stanovuje tzv. "vyšší požadavky na jakost" a v případě jejich
uplatnění lze prokázat shodu certifikátem kvality v rámci systému
podle požadavků ISO 9001 ve spojení s ISO 3834-2. S ohledem na zvýšené požadavky v oblasti kvality a bezpečnosti svařovaných výrobků je důležité zajistit, aby procesy svařování byly prováděny efektivně za využití všech vhodných nástrojů kontroly. Z pohledu zákazníků a zainteresovaných stran se pak jedná o podstatnou část systému managementu, protože nedodržení požadavků na proces svařování může mít dalekosáhlé důsledky na zdraví, majetek i ekologii.
Vzhledem k větším nárokům na systém managementu jakosti dodavatelů a výrobců, kteří ve svých procesech zabezpečují i proces svařování byl společnou pracovní skupinou Evropské spolupráce pro akreditaci - EA a Evropskou federací pro svařování, spojování a řezání - EWF - vypracován dokument EA – 6/02, jehož účelem je poskytnout základ pro harmonizaci posuzování výrobců, aplikujících procesy svařování.

Pro koho je norma určena?

Mezinárodně platná norma ISO 3834-2 ve spojení s ISO 9001 je aplikovatelná na jakoukoli výrobní činnost spojenou se svařováním. Organizace, které chtějí být certifikovány podle ISO 9001 a jedním z jejích hlavních procesů je svařování, musí přiměřeně aplikovat do svého systému požadavky normy ISO 3834-2 do svého systému managementu. Norma ISO 3834-2 představuje dnes celosvětově uznávaný standard, jehož zavedení je východiskem k prokazování zabezpečení kvality při svařování. Výhoda certifikace procesu svařování nezávislou třetí stranou je významná zejména u výrobků, spadajících pod posuzování shody pro jejich označování „označením CE“, jako jsou např. svařované konstrukce, svařování na zakázku, výtahy, tlaková, plynová a zdvihací zařízení, nebo u dodavatelů pro automobilový průmysl, kdy lze tohoto certifikátu využít.

 

Jakou kvalifikací mají mít pracovníci v certifikované organizaci?

Mezinárodní svářečský inženýr (IWE) nebo Mezinárodní svářečský technolog (IWT), který splňuje požadavky pro vykonávání funkce svářečského dozoru dle normy EN ISO 14731 Svářečský dozor-Úkoly a odpovědnosti a pro plnění požadavků na jakost při svařování dle norem EN ISO 3834-2. Svářečský inženýr se speciálními znalostmi vztaženými k technologii svařování je nezbytnou součástí celého výrobního procesu od návrhu až po předání výrobku z hlediska návrhu, konstrukce, výroby, kontroly i následného servisu s plněním komplexních úkolů v oboru svařování u výroby mostů, tlakových nádob, parních zařízení, ocelových konstrukcí, dopravních prostředků určených pro vodu, vzduch, koleje nebo silniční dopravu

Pracovník pro posuzování vad svarových spojů podle normy ČSN EN ISO 5817 - jakost při svařování se znalostí vizuální kontroly přímé - požadavky na kvalifikaci a certifikaci NDT pracovníků, požadavky na zrakové schopnosti pracovníka, Standard Std-201/E/95, pojem vada, základní principy NDT metod, posuzování vad: názvoslovné normy vad a jejich třídění, posuzování vad, technologická hlediska vad, svařování a vady svarů, vizuální kontrola: přímá vizuální kontrola, nepřímá vizuální kontrola endoskopy. Vizuální kontrola svarů: norma ČSN EN ISO 17 637, povrch, rozsah, vzdálenost, lupy, citlivost, hodnocení podle ČSN EN ISO 5817.

 

Přínosy:


Možnost uplatnit své výrobky v oblastech, kde se naplňování ISO 3834 ve výrobě stává základní podmínkou výběrových řízení (např. oblast tlakových zařízení, stavebních ocelových konstrukcí apod.); získání nástroje pro podporu naplňování požadavků norem a předpisů, které se vztahují na svařované konstrukce; zvýšení konkurenceschopnosti podniku; zvýšení důvěryhodnosti a spolehlivosti ve vztahu k zákazníkům; prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů s důrazem na ty části systému zabezpečení jakosti, které se vztahují na řízení svařování jako „zvláštního procesu“; garance stálosti výrobního procesu svařování.