QMS - Systém managementu kvality - ISO 9001 

Dosažení konkurenční výhody pomocí kvality produktu, služby a poskytnutého servisu

 


Zaměření na kvalitu umožňuje vytvořit efektivnější a pružnější organizaci, která je lépe připravena získávat nové možnosti uplatnění v tvrdé konkurenci otevřeného trhu. 
Zavedení systému managementu kvality je také stále více vyžadováno zákazníky a je jedním z rozhodujících faktorů úspěchu na trhu. Certifikace Vaší organizace podle mezinárodně uznávaného standardu ISO 9001 je nejlepším objektivním důkazem Vašeho závazku ke kvalitě a prostřednictvím benchmarkingu Vám poskytuje možnost měřit Váš pokrok v oblasti trvalého zlepšování výsledků Vašich podnikatelských aktivit. 

Přístup k managementu kvality podle ISO 9001 je založen na aplikaci PDCA cyklu a osmi základních principech, které jsou podstatné pro dobré obchodní vztahy. Pokud jsou plně osvojeny, mohou významně přispět ke zvýšení výkonnosti organizace a také k úspěchu v konkurenčním prostředí.

PDCA cyklus 

P – Plan (plánuj) – cyklus začíná získáváním informací a popisem řešeného problému, které slouží pro připravení plánu. Plán by měl obsahovat jednotlivé činnosti, které je třeba udělat k odstranění problému.
D – Do (dělej) – po vypracování plánu je dalším krokem zavedení popsaných činností. 
C – Check (kontroluj) – následuje sledování dosažených výsledků a jejich porovnání s plánem. Jedná se tedy o kontrolu, zda je původní problém skutečně řešen. 
A – Act (jednej) – dojde-li k situaci, že se výsledek liší od očekávání a problém není vyřešen, hledejte příčinu problému. Nový plán zaměřte na odstranění příčiny. Je-li problém úspěšně odstraněn, je třeba udělat poslední a závěrečný krok, všechny potřebné změny zavést/standar­dizovat do procesů nebo systému. Také se samozřejmě přesvědčit, zda změny jsou řádně uplatňovány a součástí běžných každodenních činností. 

                                                                     Zásady managementu kvality 

Zaměření na zákazníka - organizace závisí na svých zákaznících, a proto potřebuje utvářet veškeré své aktivity s cílem splnit jejich požadavky a očekávání 
Vedení (leadership) - je nutné pro zajištění jednoty záměrů a vedení 
Angažovanost lidí - umožňuje vytvořit vhodné prostředí, aby se všichni pracovníci mohli plně podílet na dosažení cílů organizace 
Procesní přístup - zajišťuje dosažení obchodních cílů, zdrojů a aktivit, které jsou nezbytné pro optimální řízení procesů se znalostí jejich vstupů a výstupů a vzájemných interakcí 
Přístup k managementu - systematickým přístupem ke klíčovým aktivitám organizace je zajištěna účinnost a efektivnost jejího řízení 
Zlepšování - osvojení si tohoto principu do každodenních aktivit organizace je základním předpokladem úspěchu v tvrdém konkurenčním prostředí trhu 
Rozhodování na základě faktů - efektivní rozhodnutí jsou vždy založena na výsledku logických analýz konkrétních dat a informací 
Management vztahů - pouze takovéto vzájemně výhodné vztahy s partnery zajistí schopnost vytvářet hodnoty, které uspokojí všechny zúčastněné strany 

Pro koho je norma určena?

Norma ISO 9001 je mezinárodní norma zaměřená na management kvality, aplikovatelná pro organizaci jakékoliv velikosti ze všech oblastí výroby a služeb. Představuje dnes celosvětově uznávaný standard, jehož zavedení je východiskem pro aplikaci dalších požadavků na další systémy managementu organizace.

Proč certifikovat Vaši organizaci podle normy ISO 9001?

Získat a udržet si zákazníka znamená znát a důsledně plnit jeho požadavky při zachování vzájemně výhodných obchodních vztahů. Mezinárodní norma ISO 9001 poskytuje osvědčený rámec systematického přístupu k řízení Vašich podnikatelských procesů pro splnění nebo dokonce překonání očekávání Vašich zákazníků. Naši auditoři a specialisté prověří Váš systém managementu jakosti a poskytnou cenné informace pro jeho další zlepšování.

Krédem našich auditorů je: odbornost, praktická zkušenost, vstřícnost a vysoká přidaná hodnota auditu.

Dalším moderním systémovým prvkem, který je v současnosti ve středu zájmu špičkových firem s celosvětovou působností, je uplatnění zásad finančního managementu v systému managementu kvality. Je charakterizován snahami o zvýšení schopnosti efektivnějšího hospodaření se zdroji, které má organizace k dispozici, neustálým srovnáváním jejich plánovaného a skutečného využívání, flexibilním přesunem priorit čerpání zdrojů dle aktuálních potřeb, sledováním a uplatňováním zákonitých vazeb mezi jednotlivými finančními zdroji. V případě požadavku certifikované organizace jsou naši auditoři schopni poskytnout informace pro další zlepšování.

Přínosy:

Získání konkurenční výhody na trhu a zvýšení důvěryhodnosti zákazníků ve výrobek nebo službu, zejména v rámci výběrových řízení; poskytování odpovídajících výrobků a služeb podle specifických požadavků zákazníka; přehledné a jednoznačné stanovení odpovědností a pravomocí zaměstnanců organizace; zjednodušení a zprůhlednění všech činností organizace zavedením procesního přístupu, čímž dojde k úspoře nákladů a k odstranění nadbytečných činností; vytvoření řízených podmínek pro neustálé zlepšování systému řízení uplatňováním opatření k nápravě a preventivních opatření k zabránění potenciálním neshodám a vadám.