OHSMS - Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví    

Prokázání schopnosti minimalizovat rizika BOZP a vztah k pracovním podmínkám zaměstnanců

 

Organizace z různých oborů se stále častěji snaží prokázat svým akcionářům, zaměstnancům, zákazníkům a dalším zainteresovaným stranám, že jsou schopni plnit specifikované závazky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) tím, že systematicky řídí rizika a prevenci.  Stále přísnější legislativa, rozvoj hospodářské politiky, sílící tlak na udržitelný rozvoj, rostoucí zájem o veřejné blaho, to vše jsou zřejmé důvody podporující zvýšený zájem organizací o problematiku BOZP. Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který je vybudovaný, udržovaný a řízený podle požadavků mezinárodní normy OHSAS 18001, je optimální cestou, jak minimalizovat rizika v této oblasti. V roce 2018 byla vydána norma ISO 45001 (OHSMS), která se ještě více zaměřuje na řízení rizik a příležitostí, prevenci vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání, vytváření bezpečných a zdravých pracovišť, a problematiku zapojování pracovníků v rámci SM BOZP.

Důkazem podnikatelské úspěšnosti není jen kvalita produktů nebo služeb a profitabilita, ale i úspěšně zvládnutá problematika odpovědností v oblasti BOZP. Ta je pro všechny zainteresované strany jasným důkazem, že řídící systém organizace je nastaven takovým způsobem, aby možná rizika při podnikání byla minimalizována. Nové prostředí EU s ještě silnější konkurencí bude potřebu získání certifikátu systému managementu BOZP ještě zvyšovat.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci tvoří důležitou součást řízení každé organizace především v návaznosti na právní požadavky země, ve které organizace podniká. Řada norem pro hodnocení ochrany zdraví a bezpečnosti práce OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Specification) a  ISO 45001 (OHSMS) byla vytvořena, aby pomáhala organizacím vytvářet politiku zdraví a bezpečnosti práce. Navazuje svojí strukturou na normy ISO 9001, normy  ISO 14001 a odlišuje se zejména v oblastech týkajících se identifikace, řízení a omezování pracovních rizik, kontextu organizace.  Certifikace podle OHSAS 18001 / ISO 45001 se zavádí jako samostatný systém vedle QMS a EMS a/nebo se tyto systémy budují současně jako integrované.

Pro koho je norma určena?

OHSAS / OHSMS je v současné době mezinárodně nejuznávanější standard stanovující požadavky pro oblast BOZP s cílem minimalizovat rizika při současném zvyšování výkonu organizace. OHSAS /OHSMS je určen pro aplikaci v jakékoliv organizaci bez ohledu na její velikost, dislokaci či charakter. Certifikace podle OHSAS / OHSMS  znamená, že organizace zná možná rizika, systematicky je minimalizuje, včetně predikcí možných nebezpečí plynoucích z mimořádných událostí. Pokud jsou požadavky OHSAS / OHSMS důsledně osvojeny, potom lze očekávat prokazatelné přínosy v podnikání a zlepšování výkonnosti BOZP.

Přínosy:

Dosažení plné shody s legislativou; snížení rizika vzniku nehod a následných časových a finančních ztrát;  zvýšená kontrola možných nebezpečí a minimalizace všech možných rizik díky jasně stanoveným havarijním plánům, politiky a cílům směřujících k udržitelnému rozvoji; jasnější vymezení investičních záměrů a podnikatelských plánů se zohledněním požadavků BOZP; zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, banky a pojišťovny (nižší úroky, pojistné);  zlepšení vztahů se zaměstnanci, odbory, veřejností a státními institucemi; vyloučení nebo omezení nákladů, způsobených neujasněnou organizační strukturou v systému managementu BOZP; potenciální úspory na pokutách a jiných sankcích;  rozšíření možností v oblastech exportu, státních zakázek a podpor podnikání; celkové zlepšení image organizace; omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů - zvýšení výkonnosti; minimalizace nákladů spojených s nehodami na pracovišti