EnMS - Systém managementu hospodaření s energií - ISO 50001  

Certifikace systému managementu hospodaření s energií - Váš přístup v podnikání k řízení nákladů za energii a k ochraně životnímu prostředí


"Energie", jednoduché slovo s mocným významem. Díky využívání energií se člověk odlišuje od ostatních tvorů této planety. Za pomoci energie vytváříme a přetváříme svět kolem nás. Současný svět a životní styl je závislý na využívání energií, které v naprosté většině pocházejí z fosilních neobnovitelných zdrojů, které nejsou nevyčerpatelné. Rostoucí náklady na těžbu, zmenšující se rezervy a devastace přírody nás vedou k zamyšlení se nad naší budoucností.

Klademe si otázky: kde získat energii bez negativních vlivů? Využíváme současné zdroje opravdu efektivně a účinně? Můžeme energií šetřit a využít ji ještě jiným způsobem? Odpovědi na tyto otázky nejsou lehké, ale pokud máme, jako civilizace přežít, musíme s hledáním odpovědí začít co nejdříve. Jednou z cest je zavádění Systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001 do běžné praxe.

Smyslem a cílem této evropské normy je firmám a organizacím pomoci při vytváření systémů a procesů nezbytných při zvyšování energetické účinnosti. Důsledkem toho je snížení nákladů na nákup energií a emisí skleníkových plynů. Norma ISO 50001 má postupy energetického managementu standardizovat a tím usnadnit jejich aplikaci u koncových spotřebitelů energií.

 

Model systému managementu hospodaření s energií

Norma je členěna do kapitol, přičemž jejich struktura je obdobná jako v normách ISO 14001 a ISO 9001. To představuje pro organizace, které mají zavedený systém managementu podstatné zjednodušení při implementaci normy ISO 50001. Základní principy normy vystihuje model, na kterém jsou znázorněny základní principy PDCA, tzn.:

  • Plánuj: stanov cíle a procesy nezbytné pro dosažení výsledků, které jsou v souladu s energetickou politikou organizace.
  • Proveď: implementuj procesy.
  • Kontroluj: monitoruj a měř procesy vzhledem k energetické politice, cílům, cílovým hodnotám, legislativním povinnostem a dalším požadavkům, ke kterým se organizace přihlásila; podávej zprávy o výsledcích.
  • Jednej: prováděj opatření pro neustálé zlepšování výkonnosti systému energetického managementu.

Norma definuje významné energetické aspekty, vytváří politiky a cíle, může být zavedená sama o sobě nebo jako součet integrovaného systému. Definované energetické aspekty jsou pravidelně přezkoumávány a aktualizovány. Přezkoumání energetických aspektů zahrnuje:

  • minulou a současnou spotřebu energie a energetické faktory založené na měření a monitoringu
  • identifikaci oblastí, ve kterých existuje významná spotřeba energie, zejména pak těch oblastí, ve kterých došlo v minulém období k významné změně využití energie
  • odhad očekávané spotřeby energie v průběhu následujícího období
  • identifikaci všech osob pracujících pro organizaci nebo jejím jménem, jejichž činnosti mohou vést k významným změnám ve spotřebě energie
  • identifikaci a prioritní seřazení příležitostí pro zvyšování energetické účinnosti
  • organizace musí udržovat registr příležitostí pro šetření energií.

 

Pro koho je norma určena?

Norma ISO 50001 je určena pro aplikaci v jakékoliv organizaci, která hospodaří s energií, bez ohledu na její velikost, dislokaci či charakter, tzn. že ji můžeme aplikovat jak v těžkém průmyslu, tak třeba v pohostinství nebo státní správě. Je nezávislá na velikosti subjektu, druhu spotřebovávané energie a typu vlastníka energetického hospodářství, a proto jako prioritní oblasti,  kde bude tato norma aplikována, jsou výrobní společnosti, energetické společnosti, poskytovatelé správa nemovitostí, nemocnice, školská zařízení a hotely.

Norma  je součástí rodiny procesně orientovaných mezinárodních norem důsledně založených na Demingově principu PDCA (plánuj-udělej-kontroluj-jednej) a proto je plně slučitelná s normami ISO 9001 a ISO 14001. Je tedy možné implementovat a prověřovat systém managementu hospodaření s energiemi samostatně nebo prostřednictvím integrace s existujícím systémem managementu.

Přínosy:

Energetický audit dle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií, který je v současnosti používán, je doložením aktuálního stavu organizace v době žádosti o dotaci. Norma ISO 50001 a aplikace systému má šanci stát se nástrojem výrazně účinnějším: totiž systematickým, dlouhodobě působícím a celoevropským. Je možné, že se stane jedním z efektivních nástrojů celé Evropské unie na dosažení žádoucích a smysluplných energetických úspor. Včetně omezení emisí oxidu uhličitého.

Celkově lze očekávat zavedením systému managementu hospodaření s energií: snížení provozních nákladů, snižování dopadů na životní prostředí, image společensky odpovědné organizace = konkurenční výhoda, řízení a plnění právních požadavků, jednoznačné stanovení odpovědností.