EMAS – Ověření eco-managementu a validace environmentálního prohlášení  

Ověřený EMAS a validované environmentální prohlášení - doklad Vašeho přístupu k životnímu prostředí

 

 

Čím se liší certifikace EMS od ověření EMAS ?

Certifikací EMS nazýváme činnost certifikačního orgánu (tzv. třetí strany) prokazujícího dosažení důvěry v systém environmentálního managementu, který je ve shodě s normou ISO 14001, což je stvrzeno příslušným certifikátem. Certifikace systému environmentálního managementu od akreditovaného certifikačního orgánu poskytuje záruku, že dodavatel prokazující se tímto certifikátem má zaveden efektivní systém environmentálního managementu v souladu s požadavky stanovenými v normě ISO 14001, který podporuje ochranu životního prostředí a prevenci znečištění s ohledem na sociální a ekonomické potřeby. Formálním výstupem je certifikát platný na 3 roky. EMAS je program dobrovolné účasti organizací v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí podle Nařízení ES č.1221/2009 (EMAS III) z 25.11.2009. Podniky a organizace si podle tohoto nařízení nechávají provést audit ochrany životního prostředí (de facto se jedná o audit EMS), připravují prohlášení o stavu životního prostředí, toto prohlášení ověřují a schvalují akreditovaní ověřovatelé EMAS. Ověřené a schválené prohlášení, které je veřejně dostupné, je podmínkou pro registraci v Programu EMAS, jehož správcem je Ministerstvo životního prostředí ČR. Výstupem tedy není certifikát jako v předchozím případu, ale ověřené a schválené prohlášení o stavu životního prostředí.

Co znamená zavedení EMS podle Programu EMAS ?

Zavedený systém podle ISO 14001 tvoří ve skutečnosti podmnožinu požadavků EMAS. Pokud tedy podnik zavede EMS podle programu EMAS, vyhovuje současně i požadavkům normy ISO 14001. Vydáním a zveřejněním environmentálního prohlášení organizace prokáže svou otevřenost k řešení významných environmentálních aspektů a cílené zlepšování environmentálních aspektů a cílené zlepšování environmentálních činností.


Organizace registrovaná v programu EMAS může používat logo EMAS, kterým informuje všechny zainteresované strany o účasti

organizace v programu o environmentálním dopadu podnikových činností, výrobků a služeb, aktivní účasti všech zaměstnanců na procesu neustálého zlepšování….  Pomáhá zlepšit image organizace a konkurenční pozici. Může vést ke zlepšení vztahů s orgány státní správy, preventivně eliminovat hrozbu sankčních postihů. Díky provedeným environmentálním opatřením organizace šetří náklady na suroviny a energie, platí méně za své emise a odpady, má výhodu v soutěžích o veřejné zakázky, snáze proniká na náročné trhy …..


Co se v rámci ověřování platnosti environmentálního prohlášení posuzuje ?

Environmentální auditor-ověřovatel ověřuje úplnost a správnost Environmentálního prohlášení ve vztahu k požadavkům Nařízení a posuzuje spolehlivost, důvěryhodnost a správnost dat a informací v Environmentálním prohlášení s využitím principu „informačního auditu“ a ověřuje se funkčnost systému environmentálního managementu, který poskytuje data pro Environmentální prohlášení.