Uznávání certifikátů: 

Získané akreditace prokazují, že používané metodiky certifikace jsou harmonizovány podle mezinárodní normy ISO 17021-1, a proto jsou certifikáty pro systémy managementu oficiálně uznávány i v zahraničí. Této skutečnosti je dosaženo na základě uzavřených „Dohod o vzájemném uznávání certifikátů a protokolů (MLA)“ jež jsou uzavřeny v celosvětovém měřítku (IAF – International Accreditation Forum) i na úrovni evropských zemí (EA – European Accreditation). Uznávání našich certifikátů je doloženo písemnými potvrzeními uznávaných zahraničních orgánů z celého světa.

Užívání certifikátů a certifikačních značek:

Certifikační orgán má politiku řídící používání certifikátů a všech značek, k jejichž používání certifikované zákazníky opravňuje. Tato politika je naplněna skutečností, že certifikovaná organizace v rámci smlouvy potvrzuje podmínky užití certifikátů a certifikačních značek. Tímto opatřením je zajištěna mimo jiné zpětná sledovatelnost certifikačního orgánu. Značka i doprovodný text musí být jednoznačné s ohledem na to, co je zařazeno rozsahem do certifikace, a který certifikační orgán certifikaci udělil. Taková značka nesmí být použita na produkt nebo na balení produktu, které může spotřebitel vidět, nebo jiným způsobem, který může být interpretován jako potvrzení shody produktu. 

Platné certifikáty:

Kompletní referenční listina je k nahlédnutí v sídle společnosti. 

Přejete-li si ověřit, zda jsme certifikovali některý subjekt a stav platnosti certifikátu, kontaktujte nás:

· telefonicky : technický sekretariát na kontaktu +420 312 645 007 

· emailem: nebo zašlete dotaz na adresu info@cert-aco.cz


Pozastavení platnosti certifikátů:

Jaké můžou být důvody k pozastavení platnosti certifikátu a co to znamená?

Certifikační orgán pozastavuje platnost certifikace v případech, kdy:
  • certifikovaný systém managementu organizace trvale nebo vážně selhává při plnění certifikačních požadavků, včetně požadavků na efektivitu systému managementu (jsou zjištěny neshody),
  • certifikovaná organizace nedovolí provedení dozorových auditů nebo auditů opakované certifikace v požadované četnosti a v požadovaném termínu
  • certifikovaný zákazník dobrovolně požádal o pozastavení
Certifikovaná organizace musí po dobu pozastavení platnosti certifikátu, které může být maximálně 6 měsíců, zajistit následující závazek - nepoužívat certifikát ani certifikační značku na žádných reklamních předmětech a materiálech, při odkazech na svůj stav certifikace v rámci komunikace v médiích jako jsou internet, publikace, reklama nebo v jiných dokumentech. Zvláštní důraz je kladen na nepoužívání certifikátu v žádných výběrových řízeních, veřejných soutěžích a nabídkách. Pokud v uvedené době nedojde k vyřešení problémů, které vedly k pozastavení, pak tato skutečnost povede k odnětí nebo k omezení rozsahu certifikace. 

Certifikáty s pozastavenou platností, odnětí (ukončení platnosti) certifikátů:

Kompletní přehled organizací s ukončenou a pozastavenou platností certifikátu, je k nahlédnutí v sídle společnosti nebo je dostupný a pravidelně aktualizován na v části "Certifikáty s pozastavenou platností".

Přejete-li si ověřit, zda předložený certifikát některého subjektu je platný či nikoliv, kontaktujte nás:

· telefonicky : technický sekretariát na kontaktu +420 312 645 007 

· emailem: nebo zašlete dotaz na adresu info@cert-aco.cz