CERT-ACO, s.r.o.                                                                                         
 • Politika

  Možnost odvolání a stížnost (žadatelů, certifikovaných osob a jejich zaměstnavatelů i jiných zainteresovaných stran) na rozhodnutí certifikačního orgánu je důležitým prvkem pro zajištění objektivního posouzení certifikované osoby. Veškeré podněty/stížnosti tzn. i odvolání se organizace/osoby proti rozhodnutí certifikačního orgánu jsou nástrojem pro zlepšování se a uspokojování dalších zákazníků. Certifikační orgán zaručuje svými postupy jejich nestranné a nezávislé projednávání.

 • Veškerá odvolání/stížnosti musí být učiněna písemnou formou na adresu certifikačního orgánu CERT-ACO, Huťská 229, 272 01 Kladno.  Odvolání/stížnost musí být učiněno do 14 dní od doručení oficiálního stanoviska certifikačního orgánu.

 • Každé odvolání/stížnost je zaevidována do přehledu odvolání a stížností.

 • Každé odvolání/stížnost je předána řediteli k řízení.

  Ředitel je povinen přezkoumat veškeré podklady týkající se certifikačního procesu a se svým rozhodnutím formou dopisu oznámit výsledek klientovi nejpozději do 14 dní od doručení.

  V případě, že klient s rozhodnutím nesouhlasí, předloží ředitel odvolání/stížnost se svým vyjádřením do 3 týdnů Expertnímu výboru (ExV), který na svém jednání ustavuje složení nezávislé odvolací poroty a stanovuje postup prošetření odvolání formou zápisu z jednání.


  Odvolací porota odpovídá za nezávislé projednávání:
  a) posouzení všech dokumentů a postupů, jichž se odvolání týká
  b) realizaci postupu prošetření
  c) zpracování doporučujících závěrů pro ředitele

Poplatek

  Po přijetí odvolání je klient ŘC vyzván ke složení poplatku ve výši 3.000,- Kč. Teprve po složení tohoto poplatku je zahájeno odvolací řízení.

  V případě zjištění oprávněnosti odvolání klienta je tento poplatek vrácen a veškeré výlohy spojené s odvolacím postupem a realizací opravného rozhodnutí hradí certifikační orgán.

  V případě neoprávněnosti odvolání hradí klient náklady spojené s odvolacím postupem.

   

  Rozhodnutí

  Konečné rozhodnutí o přezkoumání odvolání klienta provádí na základě doporučení odvolací poroty ředitel. Ředitel pro certifikaci je povinen klienta, nejpozději do 1. měsíce od vydání závěrečné zprávy o přezkoumání, seznámit s výsledkem přezkoumání formou písemné zprávy. Rozhodnutí je konečné a nepodléhá přezkoumání jiným orgánem.

  V případě že se zjistí oprávněnost odvolání klienta, je ředitel certifikačního orgánu povinen provést analýzu příčin a přijmout nápravná opatření, která zamezí možnému opakování.