Certifikací se ověřuje shoda odborné způsobilosti osob se specifikovanými požadavky pro danou funkci (kategorii) - na rozsah certifikace. 

Certifikační schéma (CS) „Systému managementu organizací" (SMO) vychází ze základních norem ISO/IEC 17024, ISO 19011, ISO/IEC 17021 a příslušných oborových norem uvedených v popisech náplně práce a úkolů.

Tyto funkce jsou akreditovány dle Certifikačního schématu Systémy managementu organizací (SMO) Českým institutem pro akreditaci (ČIA)

Popis náplně práce a úkolů, přehled znalostí pro jednotlivé kategorie je uveden v příslušné Příloze.

            CS SMO platí pro funkce:                              Příloha:                    

 Manažer kvality (QM)   Příloha č. 1
 2  Manažer EMS (M EMS) Příloha č. 2
 3  Manažer metrologie (MM)Příloha č. 3

1.  Popis náplně práce a úkolů manažera SMO – OBECNĚ

  • ve své činnosti uplatňovat znalosti systému managementu podle požadavků příslušných norem (příslušných procesů systému managementu, příslušné politiky, identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik, plánování, tzn. stanovení cílů a programů, analýzy údajů, přezkoumání systému managementu, řízení změn, finančního management, komunikační cesty v rámci organizace, šíří povědomí o závažnosti požadavků zákazníka a právních požadavků),
  • orientovat se v právních a jiných předpisech a požadavcích
  • podílet se na vytvoření, zavedení, udržování a neustálém zlepšování systému managementu organizace
  • porozumět potřebám a očekáváním zainteresovaných stran,
  • znát zásady, metody, nástroje a postupy identifikace neshod, nesouladů a nebezpečí, znát hodnocení a řízení rizik, aspektů a dopadů v daných oblastech systému managementu organizace,
  • řídit monitorování a měření výkonnosti systému managementu organizace,
  • sledovat plnění nápravných opatření,
  • navrhovat a řídit program interních auditů v systému managementu,
  • připravovat zprávu k přezkoumání systému managementu organizace a navrhovat program k jeho zlepšování,
  • být partnerem certifikačním orgánům.
Detailní informace Vám poskytneme na ondekova@cert-aco.cz
Ing. Jitka Ondeková, vedoucí úseku certifikace osob, mob.  602 721 603
    

2.    Požadovaná odborná způsobilost pro manažery SMO                        a)   Dokončené středoškolské vzdělání s maturitou (SŠ) nebo vysokoškolské (VŠ).
b)   Celková praxe: u SŠ 5 let, u VŠ 2 roky.
c)   Praxe v oblasti SM: u SŠ i VŠ 2 roky.
d)   Školení / kurz v oblasti systému managementu a oborových znalostí v rozsahu maximálně 150 hodin, minimálně však 70 hodin nebo odpovídající VŠ studium v oblasti systému managementu a oborových znalostí v rozsahu 250 hodin. Až 40% hodin může být nahrazeno jinou formou, např. e-learningem, workshopem, zpracování případové studie apod.
e)    U manažera metrologie není školení/kurz požadován


2.1 Prokázání školení pro manažery systému managementu organizace
          Každý z žadatelů o certifikát musí prokázat buď:

a)  absolvování příslušného kurzu Manažer nebo
b)  jiné odborné vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 2, bod d)
c) ekvivalentem kurzu je rovněž vysokoškolské studium s příslušným zaměřením.

3.   Postup při certifikaci osob  – Manažerů systémů managementu organizací

Pokud Vás zaujala některá z uvedených funkcí, kontaktujete nás. Další detailní informace Vám poskytneme na: ondekova@cert-aco.cz,
Ing. Ondeková, mob.: 602 721 60

4.  Průběh zkoušky a hodnocení (manažera)   
Zkouška se skládá z písemné a ústní části.
Součásti zkoušky je i obhajoba písemné (závěrečné práce), která je žadateli zadána certifikačním orgánem

Platnost certifikátu je 3 roky. 
Před uplynutím platnosti certifikátu je možné zažádat o jeho prodloužení (při splnění podmínek recertifikace).
           
           Vyhověl-li uchazeč požadavkům zkoušky, certifikát jemu propůjčen.
           Držitelé certifikátu se zavazují podepsáním Zásad pro užívání                             certifikátu.

Platnost certifikátu je 3 roky. Před uplynutím platnosti certifikátu je možné zažádat o jeho prodloužení (při splnění podmínek recertifikace).