Certifikací se ověřuje shoda odborné způsobilosti osob se specifikovanými požadavky pro danou funkci (kategorii) - na rozsah certifikace. 

Certifikační schéma (CS) „Systému managementu organizací" (SMO) vychází ze základních norem ISO/IEC 17024, ISO 19011, ISO/IEC 17021 a příslušných oborových norem uvedených v popisech náplně práce a úkolů.


Popis náplně práce a úkolů, přehled znalostí pro jednotlivé kategorie je uveden v příslušné Příloze.

            CS SMO platí pro kategorie:                              Příloha:                            

 Manažer kvality (QM)   Příloha č. 1
 2  Manažer EMS (M EMS) Příloha č. 2
 3  Manažer BOZP (M BOZP)  Příloha č. 3
 4  Manažer metrologie (MM) Příloha č. 4
 5  Manažer BI (bezpečnosti informací)  Příloha č. 5 
 6  Manažer hospodaření s energií (M EnMS)  Příloha č. 6
 7  Manažer BP (bezpečnosti potravin)  Příloha č. 7

1.  Popis náplně práce a úkolů manažera SMO – OBECNĚ

 • ve své činnosti uplatňovat znalosti systému managementu podle požadavků příslušných norem (příslušných procesů systému managementu, příslušné politiky, identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik, plánování, tzn. stanovení cílů a programů, analýzy údajů, přezkoumání systému managementu, řízení změn, finančního management, komunikační cesty v rámci organizace, šíří povědomí o závažnosti požadavků zákazníka a právních požadavků),
 • orientovat se v právních a jiných předpisech a požadavcích, a zvládat jejich praktickou aplikaci k zajištění v daných oblastech,
 • znát a umět aplikovat zásady vytváření, aktualizaci a řízení dokumentovaných informací,
 • podílet se na vytvoření, zavedení, udržování a neustálém zlepšování systému managementu organizace, včetně potřebných procesů a jejich vzájemných vazeb,
 • orientovat se v interních a externích záležitostech, které jsou relevantní pro zaměření organizace,
 • porozumět potřebám a očekáváním zainteresovaných stran,
 • znát zásady, metody, nástroje a postupy identifikace neshod, nesouladů a nebezpečí, znát hodnocení a řízení rizik, aspektů a dopadů v daných oblastech systému managementu organizace,
 • řídit monitorování a měření výkonnosti systému managementu organizace,
 • podílet se na monitorování, měření, auditování a přezkoumávání systému managementu a jeho procesů,
 • sledovat plnění nápravných opatření,
 • navrhovat a řídit program interních auditů v systému managementu,
 • připravovat zprávu k přezkoumání systému managementu organizace a navrhovat program k jeho zlepšování,
 • navrhovat vzdělávání zaměstnanců v jednotlivých oblastech systému managementu,
 • být partnerem certifikačním orgánům.

 2.    Požadovaná odborná způsobilost pro manažery SMO                           

a)   Dokončené středoškolské vzdělání s maturitou (SŠ) nebo vysokoškolské (VŠ).

b)   U bezpečnosti potravin požadováno studium potravinářského, medicínského (humánní nebo veterinární medicíny) nebo hygienického směru.

c)   Celková praxe: u SŠ 5 let, u VŠ 2 roky.

d)   Praxe v oblasti SM: u SŠ i VŠ 2 roky.

e)   Školení / kurz v oblasti systému managementu a oborových znalostí v rozsahu maximálně 150 hodin, minimálně však 70 hodin nebo odpovídající VŠ studium v oblasti systému managementu a oborových znalostí v rozsahu 250 hodin. Až 40% hodin může být nahrazeno jinou formou, např. e-learningem, workshopem, zpracování případové studie apod.

f)    U manažera metrologie a manažera bezpečnosti potravin není školení/kurz požadován

2.1 Prokázání školení pro manažery systému managementu organizace
    

Každý z žadatelů o certifikát musí prokázat buď:
a)  absolvování příslušného kurzu Manažer nebo
b)  jiné odborné vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 2, bod e)
c) ekvivalentem kurzu je rovněž vysokoškolské studium s příslušným zaměřením.

3.
   Postup při certifikaci osob  – Manažerů systémů managementu organizací
1.  Posouzení a hodnocení odborné způsobilosti osob provádí zkušební        komise  (dále ZK).
2.  Osoba, která projeví zájem o certifikaci, vyplní žádost.
3.  Žádost včetně požadovaných příloh osoba žádající o certifikaci (dále    
     jen „žadatel“) zasílá CO.
3.1 Součástí zkoušky Manažera je písemná práce (PP):
a) Žadateli je zadáno téma písemné práce,
b) žadatel se s CO dohodne  na podmínkách zpracování PP (téma) a předloží ji CO  v termínu dohodnutém s CO (PP musí být odevzdána cca 14 dnů před konáním zkoušky).
c) Certifikační orgán zajistí zpracování oponentního posudku.
d) Žadatel obhajuje PP před ZK.
e) U manažerů BI není písemná práce požadována.
4.  Žadatel se účastní zkoušky (písemná a ústní část).
6.  Pokud žadatel o certifikaci nevyhověl při zkoušce, CO ho seznámí s dalším postupem.
5.  Vyhověl-li uchazeč požadavkům zkoušky, certifikát jemu propůjčen. Držitelé certifikátu se zavazují podepsáním Zásad pro užívání certifikátu, které jsou nedílnou součástí certifikátu, k jejich dodržování.
7.  Platnost certifikátu je 3 roky. Před uplynutím této doby, nejpozději však do 0,5 roku od data ukončení platnosti certifikátu, může držitel certifikátu, za předpokladu dodržování Zásad pro držitele certifikátu, včetně splnění podmínek dozoru, žádat o recertifikaci. 


4.  
Průběh zkoušky a hodnocení

4.1   Informace o zkoušce
Proces certifikace je zcela nezávislý na vzdělávacích programech               v oblasti systému managementu. Na počátku zkoušky jsou žadatelé       seznámeni organizačním pracovníkem CO (nebo vedoucím zkušební  komise) s průběhem zkoušky. Na závěr je žadatel seznámen s výsledkem zkoušky.


             4.2 Zkouška pro prvotní certifikaci manažera
             Zkouška se skládá ze dvou částí: Písemné, tj. (vstupní test, zpracování              písemné práce) a ústní, tj. (ověření požadovaných znalostí a obhajoba                  písemné práce).
            
 Obhajoba písemné práce (je součástí ústní části zkoušky), probíhá před       zkušební komisí, která má k dispozici oponentem zpracovaný posudek        písemné práce. Žadatel zvýrazní význam a přínos práce, kterou obhajuje,  součástí hodnocení je i prezentace s využitím projekční techniky  (písemná práce musí být minimálně v rozsahu 15 stránek).    
             

 b)   Písemná část zkoušky

Obsahuje test, který se zpracovává formou výběru správné odpovědi ze 3 nabídnutých možností. Doba pro zpracování testu je 60 min. V testu stupněm „vyhověl“ je hodnocen žadatel, který správně zodpoví nejméně 80% otázek.

c)    Ústní část zkoušky se skládá ze tří částí

1.    Obhajoby písemné práce,
2.    prezentace týmové otázky (losování 1 otázky, příprava a zpracování otázky v týmu, prezentace),
3.    prezentace individuální otázky (losování 1 otázky, příprava a zpracování otázky, prezentace),

Stupněm „vyhověl“ je hodnocen žadatel, který správně zodpoví nejméně 80% otázek v každé části 1), 2), 3).