1.  Metody a kritéria týkající se dozoru                          

CO provádí dozor nad držiteli certifikátu, např., metodou dotazníku (Roční zpráva, kterou držitel certifikátu obdrží spolu s certifikátem) nebo rozhovoru, příp. jiných akcí. Dozor je mimo jiné zaměřen i na to, zda na držitele certifikátu nebyly podány stížnosti nebo zda nedošlo ke změně kontaktních údajů držitele certifikátu. Všechny tyto skutečnosti jsou zohledněny v dotazníku, který vyplní držitel certifikátu.

CO dozor se provádí 2x v době platnosti certifikátu (za 1,5 roku od vydání certifikátu a po druhé za 3 roky, tj, v době podání žádosti o recertifikaci).

          Soubory ke stažení  :  Roční zpráva

                                    Žádost o recertifikaci - Manažer

                                              Žádost o recertifikaci - Auditor 
 
    


 
2.   Recertifikace (prodloužení platnosti certifikátu                    

Recertifikace je postup obnovení platnosti certifikátu, při kterém se prověřuje další způsobilost držitele certifikátu k činnostem, pro které byl již certifikován. Při recertifikaci je kladen důraz na prokázání praktických dovedností a aktualizaci znalostí. Platnost se obnovuje vydáním nového certifikátu.

            Žádost o recertifikaci  (po uplynutí 3 leté platnosti certifikátu

  • Žadatel o recertifikaci doloží k žádosti přehled odborné praxe,    
  • profesní rozvoj a účast na min. dvoudenním odborném školení se závěrečným přezkoušením / testem,
    •  Auditor navíc dokládá zkušenosti během doby platnosti certifikátu minimálně z 3 auditů v rozsahu 12 dnů (u  A BP pouze v rozsahu 7 dnů).
  • Součástí posouzení žádosti je i doložení tzv. Roční zprávy.
  • Pokud žadatel nedoloží požadavky bodu 1., pak se zúčastní zkoušky   k recertifikaci, která se skládá:
    • u manažerů z obhajoby písemné práce a doplňujících otázek,
    • u auditorů prezentace písemné simulace auditu a doplňujících otázek.