CERT-ACO, s.r.o. je akreditován Českým institutem pro akreditaci o.p.s. k certifikaci osob podle normy ČSN EN ISO/IEC  17024

 v rámci „Certifikačního schématu Technik zkoušení NDT ve stavebnictví“. 

Certifikát je určen pro pracovníky stavebních zkušebních laboratoří, pracovníky stavebních firem a pracovníky působící v oblasti stavebního zkušebnictví
v oblasti zkoušení betonu, betonových dílců a konstrukcí.


    1.     Popis náplně práce a úkolů Technika zkoušení NDT ve stavebnictví

Technik zkoušení NDT ve stavebnictví provádí nedestruktivní měření na stavebních konstrukcích a dílcích podle stanovených nebo uznávaných postupů
či prováděcích pokynů. 


    2.      Požadovaná odborná způsobilost:

 a) Střední vzdělání, nebo střední vzdělání s výučním listem, praxe 5 let ve stavebním zkušebnictví nebo 10 let ve stavební výrobě nebo

 b) Střední vzdělání s maturitní zkouškou, praxe 3 roky ve stavebním zkušebnictví nebo 5 let ve stavební výrobě nebo

 c) Vyšší odborné vzdělání, nebo bakalářský studijní program, praxe 2 roky ve stavebním zkušebnictví nebo 3 roky ve stavební výrobě nebo

 d) Magisterský studijní program, praxe 1 rok ve stavebním zkušebnictví nebo 2 roky ve stavební výrobě.

 e) Školeni: Každý z uchazečů o certifikát NDT musí prokázat  absolvování nejméně 50 hodin výcviku v oblasti NDT zkoušení ve stavebnictví
     (doložením osvědčení).


    3.     Přehled požadovaných znalostí 

     3.1 

  • Legislativní a technické požadavky na NDT zkoušení stavebních konstrukcí. Přehled NDT metod a zkušebních předpisů ve stavebnictví.
  • Statistické hodnocení výsledků NDT zkoušek, stanovení charakteristických vlastností stavebních materiálů.
            3.2
  • Elektrické a elektromagnetické metody (Odporové, indukční, kapacitní, mikrovlnné, elektromagnetické). Aplikace elektrických a elektromagnetických metod na stavební konstrukce a dílce a jejich hodnocení (Poloha a tvar výztuže, měření deformací konstrukcí, měření poměrných přetvoření, atd.). 
              3.3
  • Radiační metody (radiometrie, radiografie) a jejich aplikace na stavební konstrukce (Radiografie železobetonových konstrukcí
   pomocí Co60, Rentgenografie, Radiometrické měření objemové hmotnosti, Radiometrické měření objemové vlhkosti.
  • Porovnání různých norem a předpisů pro NDT zkoušení ve stavebnictví.
  • Přístroje:  Gamagrafický kryt TECH/OPS model 741 se izotopem Vo60,  Makrostrukturální rentgen CP160, Radiometrická sonda
   Troxler model 3440, 
      Radiační hutnoměr VUT IX,  Radiometrická laboratorní souprava pro měření v úzkém svazku s izotopem Cs137.
  3.4
  • Dynamické metody (Ultrazvukové, rezonanční) pro stanovení modulu pružnosti, stejnorodosti, poruch struktury betonu.
  • Aplikace dynamických metod a jejich hodnocení.


    3.5

  • Tvrdoměrné metody (Vtiskové, vnikací, odrazové, brusné, vrtné), tvorba kalibračních vztahů. Aplikace tvrdoměrných metod na různých
   stavebních materiálech a jejich hodnocení.


    3.6.

  • Zkoušení a hodnocení povrchových vrstev betonu nestandardizovanými NDT metodami. Vyjadřování nejistot měření v NDT zkoušení.

    4.       Postup při certifikaci osob – Technik NDT zkoušení ve stavebnictví

          Zkouška se skládá z písemné a ústní - praktické části (probíhá v Brně).

Platnost certifikátu je 3 roky.
 

Pokud Vás zaujala  tato funkce, kontaktujete nás. Další detailní informace Vám poskytneme na: ondekova@cert-aco.cz.

Ing. Ondeková, mob.: 602 721 603


 

    5.    Recertifikace (po 3 letech od data vykonání zkoušky)

Před uplynutím platnosti certifikátu je možné zažádat o jeho prodloužení (při splnění podmínek recertifikace).

 • žadatel vyplní žádost o recertifikaci,
 • prokáže, nejméně 2 roky činnosti „NDT zkoušení ve stavebnictví“ pod dobu platnosti certifikátu,
 • prokáže čestným prohlášením, že proti jeho činnosti nebyly podány oprávněné stížnosti a že se nedopustil neetického jednání,
 • absolvuje po dobu platnosti certifikátu nejméně jedno školení/seminář s tématikou stavebního zkušebnictví v rozsahu nejméně 6 hodin,
  seminář/školení musí obsahovat praktickou zkoušku, uchazeč doloží svoji účast,
 • předloží Roční zprávy (v rámci dozoru)

         Kontaktujete nás. Další detailní informace Vám poskytneme na: ondekova@cert-aco.cz
         Ing. Ondeková, mob.: 602 721 60