Funkce dle normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2013                     

Kategorie (1, 2, 3, 4) odpovídají  Certifikačnímu schématu Systémy managementu organizací, (neakreditováno ČIA), certifikáty vydává CERT-ACO,
dle interních postupů.

 číslo Funkce Zkratka Přehled znalostí
 1  Manažer BOZP                          

 M BOZP Příloha č.1
 2
  Manažer  bezpečnosti  potravin  

 M BP Příloha č.2
 3  Manažer bezpečnosti informací

 M BI Příloha č.3
4  Manažer hospodaření s energií                           M EnMS                                    Příloha č.4                                      
5

  Manažer vzorkování pro účely evidence a látek s obsahem PCB  M PCB Příloha č.5
       

            1. Popis náplně práce a úkolů manažera systému managementu organizace (platí pro funkce č.1, 2, 3, 4)

            Manažer ve své činnosti uplatňuje znalosti systému managementu podle požadavků příslušných norem (příslušných procesů systému managementu,                     příslušné politiky, identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik, plánování, tzn. stanovení cílů a programů, analýzy údajů, přezkoumání systému                     managementu, řízení změn, finančního management, komunikační cesty v rámci organizace, šíří povědomí o závažnosti požadavků zákazníka a právních             požadavků).

            Požadovaná odborná způsobilost pro manažery SMO                           

a)   Dokončené středoškolské vzdělání s maturitou (SŠ) nebo vysokoškolské (VŠ).

b)   U bezpečnosti potravin požadováno studium potravinářského, medicínského (humánní nebo veterinární medicíny) nebo hygienického směru.

c)   Celková praxe: u SŠ 5 let, u VŠ 2 roky.

d)   Praxe v oblasti SM: u SŠ i VŠ 2 roky.

e)   Školení / kurz v oblasti systému managementu a oborových znalostí v rozsahu maximálně 150 hodin, minimálně však 70 hodin nebo odpovídající VŠ studium v oblasti systému managementu a oborových znalostí v rozsahu 250 hodin. Až 40% hodin může být nahrazeno jinou formou, např. e-learningem, workshopem, zpracování případové studie apod.

f)    U manažera bezpečnosti potravin není školení/kurz požadován


Prokázání školení pro manažery systému managementu organizace
    

Každý z žadatelů o certifikát musí prokázat buď:
a)  absolvování příslušného kurzu Manažer nebo
b)  jiné odborné vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 2, bod e)
c) ekvivalentem kurzu je rovněž vysokoškolské studium s příslušným zaměřením.

Součástí zkoušky Manažera je písemná práce (PP):
U manažerů BI není písemná práce požadována.

Zkouška se skládá z písemné a ústní části.
Soáčásti zkoušky je i obhajoba písemné (závěrečné práce), která je žadateli zadána certifikačním orgánem


Platnost certifikátu je 3 roky. 
Před uplynutím platnosti certifikátu je možné zažádat o jeho prodloužení (při splnění podmínek recertifikace).


Pokud Vás zaujala některá z uvedených funkcí, kontaktujete nás. Další detailní informace Vám poskytneme na: ondekova@cert-aco.cz
Ing. Ondeková, mob.: 602 721 602. Manažer vzorkování pro účely evidence zařízení a látek s obsahem PCB  (funkce č. 5).

Personální  certifikace je určena pro pracovníky, kteří provádějí vzorkování  látky s obsahem PCB

 - elektrozařízení (transformátory, tlumivky,vypínače, kondenzátory, vakuová čerpadla a další el. zařízení plněná teplonosnou kapalinou
-  hydraulických důlních zařízení
-  průmyslových zařízení s ohřevem teplonosnou kapalinou
-  skládek, starých zátěží, zemin, půdy

Další informace viz příloha č.5 v úvodní tabulce