Certifikací se ověřuje shoda odborné způsobilosti osob se specifikovanými požadavky pro danou funkci (kategorii) - na rozsah certifikace. 

Certifikační schéma (CS) „Systému managementu organizací" (SMO) vychází ze základních norem ISO/IEC 17024, ISO 19011, ISO/IEC 17021 a příslušných oborových norem uvedených v popisech náplně práce a úkolů.


Popis náplně práce a úkolů, přehled znalostí pro jednotlivé kategorie je uveden v příslušné Příloze.

            CS SMO platí pro kategorii:                               Příloha:                    

8 Lead auditor kvality (QA)   Příloha č. 8
 9 Auditor EMS (A EMS)     Příloha č. 9
 10 Auditor BOZP (A BOZP)  Příloha č. 10
 11 Auditor BI (bezpečnosti informací)Příloha č. 11   
12 Auditor hospodaření s energií (M EnMS)   Příloha č. 12
13 Auditor BP (bezpečnosti potravin)     Příloha č. 131.  Popis náplně práce a úkolů auditora SMO – OBECNĚ                               


ve své činnosti uplatňovat znalosti systému managementu podle požadavků příslušných technických norem (příslušné politiky, identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik, plánování tzn. stanovení cílů a programů, analýza údajů, přezkoumání systému managementu, řízení změn, finanční management),
 • ve své činnosti uplatňovat znalosti požadavků a doporučení norem ČSN EN ISO/IEC 17021:2016, ČSN EN ISO 19011:2012 a požadavků příslušných systémových norem, 
 • znát zásady zavádění, udržování a zlepšování systému managementu organizace, 
 • orientovat se v právních a ostatních předpisech a v jiných požadavcích z oblasti kvality / životního prostředí / bezpečnosti a ochrany zdraví při práci / bezpečnosti informací / hospodaření s energií / bezpečnosti potravin, 
 • znát zásady, metody, nástroje a postupy identifikace neshod, nesouladů a nebezpečí, znát hodnocení a řízení rizik v daných oblastech systému managementu organizace, 
 • v rámci uplatňovaných principů auditování zvládat řízení programů auditů, zpracovávat plány auditů, uplatňovat činnosti při přípravě, provádění, zaznamenávání a vyhodnocování auditů, a to jak z hlediska plnění požadavků, tak z hlediska efektivnosti systému managementu, 
 • být schopen dodržovat principy auditování a všechny povinnosti auditora, případně vedoucího auditora, nést odpovědnost za objektivitu zjištění z auditu a důvěrnost a ochranu uchovávání informací o auditech a organizacích, 
 • mít přehled o možnostech a způsobech využití výsledků z auditů, 
 • uplatňovat znalosti postupů managementu činnosti organizace, znalosti principů systému managementu, postupů a technik auditu, znalosti specifických norem nebo normativních dokumentů systémů, znalosti postupů certifikačního orgánu, znalosti oblasti činnosti klienta, znalosti produktů, procesů a organizace klienta, jazykové dovednosti, schopnost psát poznámky a zprávy, prezentační dovednosti, schopnost vést rozhovory, schopnost efektivně řídit audit, mít znalosti manažera systému managementu organizace.


 2.    Požadovaná odborná způsobilost pro auditora SMO                            
 • Dokončené středoškolské vzdělání s maturitou (SŠ) nebo vysokoškolské (VŠ).
 •  Pro Auditora BI (bezpečnosti informací) - vysokoškolské (VŠ) 
 • U bezpečnosti potravin požadováno studium potravinářského, medicínského (humánní nebo veterinární medicíny) nebo hygienického směru.
 • Celková praxe: u SŠ 5 let, u VŠ 4 roky.
 • Praxe v oblasti systému managementu: u SŠ i VŠ 2 roky. 2.    Požadovaná odborná způsobilost pro auditora SMO  - pokračování 
 • Školení/kurz v oblasti systému managementu a oborových znalostí v rozsahu maximálně 150 hodin, minimálně však 70 hodin (není požadován u A-BP) nebo odpovídající VŠ studium v oblasti systému managementu plus 40 hodin školení/výcviku v provádění auditu. Až 40% hodin může být nahrazeno jinou formou např. e-learning, workshopem, zpracování případové studie apod.
 • Zkušenosti během posledních 3 let z minimálně 4 kompletních auditů v rozsahu 20 dnů (u   A BP pouze v rozsahu 12 dnů)


2.1 Doložení auditů
 • Uznávají se audity třetí stranou (certifikační), druhou stranou (u dodavatelů), audity ČIA.
 • Oba typy auditů provede uchazeč o certifikát ve funkci:
  • auditor ve výcviku pod vedením kvalifikovaného auditora
 • Kvalifikovaný auditor: Je auditor, který je schopen doložit svoji kvalifikaci platným certifikátem auditora nebo je auditorem národní nebo nadnárodní certifikační organizace. V případě sporu o uznání kvalifikace rozhoduje vedoucí certifikačního orgánu.
 • Každý audit musí být potvrzen kvalifikovaným auditorem, ve spolupráci s kterým žadatel audit prováděl. Žadatel zpracuje vlastní zprávu z auditu. Možnosti potvrzení auditů – doložení prvních stran z auditu s potvrzením kvalifikovaného auditora nebo seznam auditů s identifikací (ve struktuře údajů, které se uvádějí na první straně zprávy z auditu) organizací, kde audit probíhal. Alespoň při jednom auditu je nezbytné doložit prověření všech prvků systému managementu. 


3.   Postup při certifikaci osob  – Auditor systémů managementu
      organizací

3.1  Zkouška pro prvotní certifikaci auditorů se

skládá ze dvou částí, písemné, tj. (vstupní test a písemná příprava na simulaci auditu) a ústní části, tj. (ověření požadovaných znalostí a  prezentace  - simulace auditu.)

             a)   Písemná část zkoušky

Obsahuje test, který se zpracovává formou výběru správné odpovědi z 3 nabídnutých možností. Doba pro zpracování testu je 60 min. V testu stupněm „vyhověl“ je hodnocen žadatel, který správně zodpoví nejméně 80% otázek

b)  Ústní část zkoušky se skládá ze dvou částí

 • Předvedení „simulace auditu“ na základě  vylosované  otázky,  přípravy (k dispozici dokumentace, a další podklady, např. plán auditu, checklist, formulář zprávy...), posouzení zkušební komisí,
 • prezentace individuálních otázek (losování 2 otázek, příprava a zpracování otázek, prezentace),

Stupněm „vyhověl“ je hodnocen žadatel, který správně zodpoví nejméně 80% otázek v každé části (a), b).

4.  Průběh zkoušky a hodnocení

4.1   Informace o zkoušce

Proces certifikace je zcela nezávislý na vzdělávacích programech  v oblasti systému managementu. Na počátku zkoušky jsou žadatelé seznámeni organizačním pracovníkem CO (nebo vedoucím zkušební komise) s průběhem zkoušky. Na závěr je žadatel seznámen s výsledkem  zkoušky.

             4.2 Zkouška pro prvotní certifikaci manažera
 Zkouška se skládá ze dvou částí: Písemné, tj. (vstupní test, zpracování  písemné práce) a ústní, tj. (ověření požadovaných znalostí a obhajoba  písemné práce).