Certifikací se ověřuje shoda odborné způsobilosti osob se specifikovanými požadavky pro danou funkci (kategorii) - na rozsah certifikace. 

Certifikační schéma (CS) „Systému managementu organizací" (SMO) vychází ze základních norem ISO/IEC 17024, ISO 19011, ISO/IEC 17021 a příslušných oborových norem uvedených v popisech náplně práce a úkolů.


Tyto funkce jsou akreditovány dle Certifikačního schématu Systémy managementu organizací (SMO) Českým institutem pro akreditaci (ČIA)

Popis náplně práce a úkolů, přehled znalostí pro jednotlivé kategorie je uveden v příslušné Příloze.

            CS SMO platí pro kategorii:                               Příloha:                    

8 Lead auditor kvality (QA)   

Příloha č. 8
 9 Auditor EMS (A EMS)     

Příloha č. 9
 10 Auditor BOZP (A BOZP)  

Příloha č. 10
 11 Auditor BI (bezpečnosti informací)

Příloha č. 11
12 Auditor hospodaření s energií (M EnMS)   Příloha č. 12
13 Auditor BP (bezpečnosti potravin)    
 
Příloha č. 13


1.  Popis náplně práce a úkolů auditora SMO – OBECNĚ                               

ve své činnosti uplatňovat znalosti systému managementu podle požadavků příslušných technických norem (příslušné politiky, identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik, plánování tzn. stanovení cílů a programů, analýza údajů, přezkoumání systému managementu, řízení změn, finanční management),
 • ve své činnosti uplatňovat znalosti požadavků a doporučení norem ČSN EN ISO/IEC 17021:2016, ČSN EN ISO 19011:2012 a požadavků příslušných systémových norem, 
 • znát zásady zavádění, udržování a zlepšování systému managementu organizace, 
 • orientovat se v právních a ostatních předpisech a v jiných požadavcích z oblasti kvality / životního prostředí / bezpečnosti a ochrany zdraví při práci / bezpečnosti informací / hospodaření s energií / bezpečnosti potravin, 
 • znát zásady, metody, nástroje a postupy identifikace neshod
 • v rámci uplatňovaných principů auditování zvládat řízení programů auditů, zpracovávat plány auditů,
 • být schopen dodržovat principy auditování a všechny povinnosti auditora,
 • mít přehled o možnostech a způsobech využití výsledků z auditů, 
 • uplatňovat znalosti postupů managementu činnosti organizace, znalosti principů systému managementu, postupů a technik auditu, znalosti specifických norem,
 • mít znalosti manažera systému managementu organizace


 2.    Požadovaná odborná způsobilost pro auditora SMO                            
 • Dokončené středoškolské vzdělání s maturitou (SŠ) nebo vysokoškolské (VŠ).
 •  Pro Auditora BI (bezpečnosti informací) - vysokoškolské (VŠ) 
 • U bezpečnosti potravin požadováno studium potravinářského, medicínského (humánní nebo veterinární medicíny)nebo hygienického směru.
 • Celková praxe: u SŠ 5 let, u VŠ 4 roky.
 • Praxe v oblasti systému managementu: u SŠ i VŠ 2 roky.

 2.1 Požadovaná odborná způsobilost pro auditora SMO - školení
 • Školení/kurz v oblasti systému managementu a oborových znalostí v rozsahu maximálně 150 hodin, minimálně však 70 hodin (není požadován u A-BP) nebo odpovídající VŠ studium v oblasti systému managementu plus 40 hodin školení/výcviku v provádění auditu. Až 40% hodin může být nahrazeno jinou formou např. e-learning, workshopem, zpracování případové studie apod

2.2 Požadovaná odborná způsobilost pro auditora SMO - audity

Žadatel doloží:

 • Zkušenosti během posledních 3 let z minimálně 4 kompletních auditů v rozsahu 20 dnů (u   A BP pouze v rozsahu 12 dnů),
 • Žadatel může absolvovat zkoušku bez doložení auditů,
 • Audity je nutné doložit do 36 měsíců od vykonání zkoušky.

2.3 Doložení auditů
 • Uznávají se audity třetí stranou (certifikační), druhou stranou
  (u dodavatelů), audity ČIA.
 • Oba typy auditů provede uchazeč o certifikát ve funkci:
  • auditor ve výcviku pod vedením kvalifikovaného auditora
 • Kvalifikovaný auditor: Je auditor, který je schopen doložit svoji kvalifikaci platným certifikátem auditora nebo je auditorem národní nebo nadnárodní certifikační organizace.
 • Každý audit musí být potvrzen kvalifikovaným auditorem, ve spolupráci s kterým žadatel audit prováděl. Alespoň při jednom auditu je nezbytné doložit prověření všech prvků systému managementu. 

3.   Postup při certifikaci osob  – Auditor systémů managementu                 organizací

  •  Zkouška pro prvotní certifikaci auditorů se skládá ze dvou částí, písemné, tj. (vstupní test a písemná příprava na simulaci auditu) a ústní části, tj.(ověření požadovaných znalostí a prezentace - simulace auditu.)Stupněm „vyhověl“ je hodnocen žadatel, který správně zodpoví nejméně 80% otázek v každé části (a), b).

      Detailní informace Vám poskytneme na ondekova@cert.aco.cz
Ing. Jitka Ondeková, vedoucí úseku certifikace osob, mob.  602 721 603