Vydání revize norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

V září 2015 došlo k dlouho očekávanému vydání norem ISO 14001:2015 (vydána 15. 9. 2015) a ISO 9001:2015 (23. 9. 2015). Společné komuniké IAF a ISO o zveřejnění a stanovení přechodového období určuje, že přechod na obě nové normy musí být dokončeno do 15. 9. 2018 - komuniké ke stažení zdeSETKÁNÍ MANAŽERŮ A AUDITORŮ

Ve dnech 10.-11. 9.2015 proběhl v Hotelu ASTRA v Srbech pravidelný Slet certifikovaných manažerů, auditorů a technických expertů, spojený s kalibrací pohledů na systémy managementu“. V průběhu setkání si účastníci vyměnili názory a zkušenosti v oblastech systémů managementu kvality (QMS), environmentu (EMS), bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP), bezpečnosti informací (ISMS), bezpečnosti potravin a dalších oblastech k dalšímu rozvoji integrovaných systémů. Jako správní manažeři dokázali též relaxovat a využili možnosti účasti ve vybraných sportovních hrách. Náročný den byl ukončen a využit v rámci volného času k večernímu posezení s přáteli v místní restauraci.

přidáno 14.9.2015, Pírka


CELOSTÁTNÍ KONFERENCE ENVIRO 2014Dne 30.05.2014  jako již tradičně a každoročně v jarním období , probíhal na Kladně XIII. ročník celostátní konference ENVIRO 2014
, jejímž spolupořadatelem byla naše společnost.   Motto:  „Cesty ke snižování nákladů a řízení podnikatelských rizik“.

Stejně jako předchozí, tak i letošní ročník tradiční konference byl zaměřen na životní prostředí, management, kvalitu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hodnocení rizik a prevence, aktuální legislativu a přihlédnutím k aktuální situaci v průmyslu, kdy současná ekonomická krize je vnímána jako příležitost pro zlepšování systémů řízení, zvyšování přínosů zainteresovaných stran a možnost řízení výkonnosti systémů managementu organizací.  V průběhu inference byly oceněny nejlepší certifikované organizace v jednotlivých kategoriích : malé / střední / velké organizace.

V případě zájmu o zaslání sborníků z konference, kontaktujte p. Jiřinu Minaříkovou (minarikova@cert.cz), která Vám vyjde vstříc.


přidáno 10.6.2014, Pírka


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - ZMĚNA ADRESY A SÍDLA SPOLEČNOSTI

Od termínu  18.2.2013  certifikační orgán CERT-ACO s.r.o. působí na nové adrese:  CZ-272 01 Kladno, Huťská 229, 2.patro (areál PRONA Kladno). Zde je též umístěno nové sídlo firmy (viz. aktuální výpis z obchodního rejstříku). Parkoviště pro hosty je k dispozici za budovou. Detailní informace a popis jak se k nám dostanete je zde. 

přidáno 20.2.2013, Bernard

Informace č. 14-2012 - pro organizace s certifikovaným systémem managementu podle ČSN EN ISO 13485

Dovolte mi, abych Vás tímto informoval o skutečnosti, že  dnem 01. 09. 2012 vstoupí v platnost technická norma ČSN EN ISO 13485:2012.    V normě ČSN EN ISO 13485:2012  nejsou obsaženy žádné nové požadavky. Nově jsou zpracovány přílohy, které mají informativní charakter, přílohy ZA, ZB a ZC se týkají vztahu mezi normou EN ISO 13485 a požadavků posuzování shody směrnice EU 90/385/EHS; 93/42/EHS, resp. 98/79/ES. Z tohoto důvodu se tato změny týká pouze evropské normy (EN ISO 13485:2012) a ne mezinárodní normy (ISO 13485:2003). CERT-ACO s.r.o. zahájil kroky pro aktualizaci přílohy Osvědčení o akreditaci pro normu ČSN EN ISO 13485:2012 u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., která má administrativní charakter a předpokládá vydání aktualizované Přílohy k Osvědčení o akreditaci v průběhu listopadu 2012. Auditoři certifikačního orgánu jsou schopni požadavky normy ČSN EN ISO 13485:2012 auditovat již od 01. 09. 2012. Převody platných certifikátů vydaných podle ČSN EN ISO 13485:2003 budou prováděny v rámci plánovaných pravidelných dozorových auditů od září 2012. Nové certifikace a recertifikace a dozory budou od září 2012 prováděny podle normy ČSN EN ISO 13485:2012. Norma ISO 13485:2003 dosud zůstává platná.  K objasnění výkladu této problematiky jsme k dispozici na níže uvedených kontaktních adresách a telefonních číslech.  Předem děkujeme za Vaši aktivní spolupráci a věříme v úspěšný přechod Vaší společnosti na splnění požadavků.

přidáno 1.9.2012, Bernard


Informace č. 13-2012 - pro organizace s certifikovaným systémem managementu hospodaření s energií – přechod z normy EN 16001 na ISO 50001

Dovolte mi, abych Vás tímto informoval o postupu certifikačního orgánu CERT-ACO, s.r.o. k certifikaci systému managementu hospodaření s energií. Doposud jsme nabízeli certifikaci tohoto systému podle normy ČSN EN 16001:2010. Tato norma byla v lednu 2012 nahrazena normou  ČSN EN ISO 50001:2012 a platnost normy ČSN EN 16001:2010 byla ukončena k 1.2.2012. Žádost o certifikaci podle normy ČSN EN ISO 50001:2012 bude CERT-ACO, s.r.o. přijímat od 1.2.2012.

Pokud máte systém managementu hospodaření s energií již certifikovaný podle normy ČSN EN 16001:2010, bude prověřen jeho přechod na požadavky nové normy přednostně v rámci pravidelného ročního dozoru. V případě, že o to certifikovaná organizace požádá, může toto posouzení proběhnout i mimo pravidelný dozorový termín.Konečný termín pro ukončení přechodu na požadavky nové ČSN EN ISO 50001:2012 je stanoven nejpozději do 1.2.2013, do kterého musí být všechny systémy managementu hospodaření s energií již certifikované pouze dle normy ČSN EN ISO 50001:2012.

přidáno 22.1.2012, Bernard