Aula CIL‎ > ‎

Funcionament

Organització Objectius i continguts  Metodologia
Avaluació Coordinació


        La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, modificada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, de 9 de desembre, estableix que l’escolarització de l’alumnat que presenta necessitats educatives especials es regirà pels principis de normalització i inclusió. L’escolarització d’aquest alumnat en unitat o centres d’Educació Especial, només es durà a terme quan les seues necessitat no puguen se ateses en el marc de les mesures d’atenció a la diversitat dels centres ordinaris.
        El Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, explicita que les persones amb discapacitat tenen dret a una educació inclusiva, de qualitat i gratuïta.
        El Decret 39/1998, de 31 de març, del Govern Valencià, d’ordenació de l’educació per a l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials, preveu que aquest alumnat compte amb les ajudes necessàries per a progressar en el seu desenvolupament i procés d’aprenentatge, d’acord amb les seues capacitats.
        L’ordre de 16 de juliol de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzats en centres d’Educació Infantil (2n Cicle) i Educació Primària, estableix la possibilitat de crear centres d’escolarització preferent per a aquelles situacions on es requerisquen dotacions i equipaments singulars o una especialització professional difícilment generalitzable, i determina les funcions i prioritats d’atenció dels especialistes d’Educació Especial.
        L’Ordre 11 de novembre de 1994 de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual s’estableix el procediment d’elaboració del disctamen per a l’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives especials, i l’Ordre de 15 de maig de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s’estableix el model d’informe psicopedagògic i el procediment per a la seua formalització, regulen els criteris, supòsits i procediments per  a determinar l’escolarització més adequada i ajustada a les necessitats i problemàtica que presenta l’alumnat mab necessitats educatives especiasl, i orientar la resposta educativa d’aquest alumnat.
        Tenint en compte aquest marc normatiu, s’han creat les unititats específiques de comunicació i llenguatge en centres ordinaris amb l’objectiu de proporcionar una resposta especialitzada en un context el més normalitzat possible afavorint la inclusió de l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). Aquest alumnat presenta, en diferents graus d’afectació, dificultats significatives en l’àmbit de la comunicació i la interacció social, així com patrons restrictius i repetitius de comportament, interessos o activitats, ue requereixen una intervenció educativa específica que s’adeqüe a les seues característiues singulars i garantisca el seua accés, participació i aprenentatge.
        Per tant, les unitats específiques de comunicació i llenguatge han de considerar-se com un recurs integrat al centre i contribuir a la transformació d’aquest en un centre inclusiu de referència per a l’atenció a l’alumnat amb trastorn de l’espectre autista i altres necessitats educatives específiques amb afectació greu de la comunicació i la interacció social.
        Per tot això, la regulació de les unitats específiques de comunicació i llenguatge (aules cil) s’estableix en la Resolució de 27 de juliol, de la Direcció General de Política Educaitva, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament de les unitats específiques de comunicació i llenguatge ubicades en centres públics que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació Secundària per al curs 2016/2017.