Aula CIL

Coneix-nos Funcionament  Tallers Activitats


        Les unitats específiques de comunicació i llenguatge integrades en centres ordinaris constitueixen un recurs dirigit a l’atenció de l’alumanta amb trastorn de l’espectre autista i altres trastorns amb una afectació greu de la comunicació i la interacció social, en un context d’inclusió i estan destinades a donar una resposta educativa adequada a les necessitats específiques d’aquest alumnat.
        Aquestes unitats són considerades com un aula de recursos oberta al centre i a la comunitat, que combina les funcions d’atenció a l’alumnat amb l’assessorament a la comunitat educativa i dinamització de les activitats d’inclusió socioescolar. Han de possibilitar la inclusió de l’alumnat en l’aula ordinària en el major grau possible ja que en cap cas podrà escolaritzar-se un alumne/a a temps total en la unitat específica i, independenment de la modalitat d’escolarització, els alumnes disposaran d’un grup de referència per a realitzar les distintes activitats escolars i extraescolars.
        Aquest tipus d'escolarització possibilita un major desenvolupament de l'alumnat, ofereix majors possibilitats d'inclusió escolar i social, i afavoreix el desenvolupament de valors i actituds de treball cooperatiu d'alumnes diversos amb distintes capacitats i possibilitats.
        Els objectius de les unitats específiques de comunicació i llenguatge són:
  • Oferir una resposta educativa adequada a les necessitats educatives especials que presenten aquests alumnes mitjançant la intervenció directa i/o l’assessorament als professionals que internvenen amb aquests alumnes.
  • Coordinar amb la reta de professionals i mestres del centre la intervenció, l’avaluació i el seguiment d’aquest alumnat.
  • Impulsar i facilitar la inclusió educativa d’aquests alumnes conjuntament amb el professorat del centre.
  • Participar conjuntament amb tota la comunitat educativa, en l’anàlisi i millora dels elements que faciliten o limiten la participació, l’accés i l’aprenentatge de l’alumnat, i en el disseny d’estratègies inclusives.
  • Col·laborar en la detecció de necessitats de formació del professorat del centre i en la realització d’actuacions informatives i de sensibilització  dirigides a tota la comunitat educativa.
  • Col·laborar amb el professorat i especialistes d’orientació educativa en l’assessorament a les famílies d’aquest alumnat i en les decisions educatives que afecten als seus fills/es.