ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • [6 พฤษภาคม 2563] อบรมครูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม  เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอนออนไลน์ (Chat Conference Classroom & Google Apps For Education)
 • แจ้งคณะครู  กำหนดการอบรมในวันที่ 7 เลื่อนไปดำเนินการในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. เนื่องด้วยต้องรับฟังนโยบายเร่งด่วนจากกระทรวงศึกษาธิการผ่านการประชุมทางไกล
 • ขอความร่วมมือคณะครู  เข้าศึกษาและส่งงานตามกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้  ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 (สามารถตรวจสอบการปฏิบัติกิจกรรมได้ที่  หน้าแรก -> ปุ่ม ตรวจสอบการส่งงาน)

 ภาพกิจกรรม

  วันที่ 6 พฤษภาคม 2563
  วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
  วันที่ 9 พฤษภาคม 2563
  ข่าวประชาสัมพันธ์ Facebook โรงเรียน  ข่าวสารด้านการศึกษา
  บันทึกการปฏิบัติกิจกรรม
  ตรวจสอบการส่งงาน
  https://sites.google.com/a/cdw.ac.th/cdwlms/home/t-portfolio-th.png?attredirects=0
  https://sites.google.com/a/cdw.ac.th/cdwlms/home/tgrade-th2.png?attredirects=0