EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA DÓNA LA RAÓ A LA TAC

 LA TAC INICIA EL SEU PROCÉS CONSTITUENT

 ANTECEDENTS

 1. El 10 de maig de 2005 set de les organitzacions fundadores de la Taula d’Autònoms de Catalunya (creada el 15 de maig de 2003 per nou organitzacions), van acordar reconvertir la TAC en una Coordinadora d’Organitzacions, amb personalitat jurídica pròpia i van signar els documents corresponents davant els medis de comunicació de Catalunya.
 2. El 20 de maig es presentaven els Estatuts corresponents al Registre del Departament de Treball per tal que la TAC obtingués aquesta personalitat jurídica.
 3. El 2 de juny el Servei de Relacions Col·lectives de la Direcció General de Relacions Laborals del Departament de Treball enviava un escrit a la TAC indicant fins a nou aspectes dels Estatuts presentats que, al seu entendre, s´havien de modificar per tal de procedir al seu dipòsit, donant deu dies per subsanar aquests aspectes.
 4. El 27 de juny la TAC presenta uns nous Estatuts amb les corresponents modificacions i discrepant sobre un dels aspectes plantejats pel Departament de Treball.
 5. El 9 d’agost, mitjançant una Resolució, el Departament de Treball denega el dipòsit dels Estatuts, amb l’únic argument de que de les set organitzacions de la TAC sis són organitzacions empresarials i una (la FS TRADE-CCOO) és sindical i considerant que existeix contradicció d’interessos entre les mateixes, donant per tancada la via administrativa.
 6. Davant aquests fets la TAC presenta, el 26 d’agost, una Demanda contra dita  Resolució, a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
 7. El 19 d’octubre té lloc el judici al TSJC.
 8. El 5 de desembre el TSJC dicta Sentència, en la qual declara que els Estatuts de la TAC són conformes a dret i, per tant, acceptats en el Registre.
 9. Contra aquesta sentència hi cap un Recurs de Cassació front el Tribunal Suprem.
 10. Els Serveis Jurídics de la Generalitat han anunciat la presentació de l’esmentat Recurs.
VALORACIÓ DE LA TAC

 1. La TAC considera que, en tot aquest procés ha existit un excés de zel, per part del Departament de Treball que, a banda de la sentència del TSJC, no hem trobat en la legalització anterior d’altres organitzacions d’autònoms.
 2. És totalment legítim el dret a presentar el Recurs de Cassació, tot i que considerem una contradicció que l’actual Govern de la Generalitat, promotor de la reforma de l’Estatut, defensi i voti a favor, en el Parlament de Catalunya, d’un text que defensa que “les successives instàncies de processos judicials iniciats a Catalunya s’esgotin davant els tribunals situats al territori de Catalunya i, si escau, davant el TSJC” (art. 95 de la Proposta de Reforma de l’Estatut), presenti un Recurs d’aquest tipus davant el Tribunal Suprem.
 3. És evident, d’altra banda, que la presentació d’aquest Recurs pot significar, pel cap baix, un termini d’entre un i dos anys fins tenir una sentència del Tribunal Suprem, quan el Govern de l’Estat ha anunciat que presentarà la seva proposta d’Estatut de l’Autònom abans de l’estiu.
 4. Les organitzacions de la TAC, plenament partidàries, com vam manifestar el seu dia en la nostra compareixença en la Comissió del Parlament de Catalunya, d’avançar en el nostre autogovern i fent nostre l’art. 95 de la Proposta de Reforma de l’Estatut, ens sentim, moralment legalitzats i, per tant, legitimats per funcionar públicament com a tal Coordinadora.
 5. Creiem que el Govern de la Generalitat hauria de reconsiderar la presentació del Recurs, donant per bona la sentència del TSJC i registrant els Estatuts de la TAC.
PROPERES INICIATIVES DE LA TAC

En qualsevol cas la TAC ha pres les següents iniciatives:

 1. Enviar un escrit als Consellers Josep Bargalló, Joan Saura i Josep Mª Rañé, demanant mantenir una reunió amb cadascun d’ells, per tal que concretin si el Govern “catalanista i d’esquerres” pensa desenvolupar alguna iniciativa respecte als autònoms i autònomes de Catalunya, començant, potser, per obrir mecanismes de diàleg amb les seves organitzacions representatives i també, perquè no, no presentar el Recurs a la Sentència del TSJC o retirar-lo si fóra el cas.
 2. Enviar un escrit al Ministre de Treball, Jesús Caldera, demanant una reunió i reivindicant, com a primera organització unitària dels autònoms i autònomes de Catalunya, participar en el procés endegat per l’aprovació de l’anomenat Estatut del Treball Autònom.
 3. Iniciar el Procés Constituent, previst en els Estatuts presentats al Departament de Treball, fer incorporar a la TAC totes aquelles organitzacions sectorials i territorials d’autònoms que existeixen a Catalunya i que coincideixin amb els nostres objectius, preocupacions i esperit unitari.
Barcelona, 26 de gener de 2006