DOCUMENT CONSTITUENT 
DE LA COORDINADORA
“TAULA D’AUTÒNOMS DE CATALUNYA (TAC)”

ANTECEDENTS

En els darrers anys no han parat de guanyar terreny les propostes i demandes que des de diferents organitzacions i col·lectius reivindiquem tot un seguit de mesures per millorar les condicions de treball, de protecció social i de fiscalitat dels co.lectius de persones que treballem per compte propi i estem englobats en els diferents Règims de la Seguretat Social com són el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), el Règim Especial Agrari de la Seguretat Social (REASS) o el Règim Especial de Treballadors del Mar.

Els presents i propers anys poden ésser decisius, sense cap mena de dubte, en aquest sentit. La pràctica totalitat de forces polítiques ha incorporat als seus programes bona part d’aquestes reivindicacions i és molt probable que durant la present legislatura es discuteixi a les Corts Generals un Estatut del Treballador Autònom.

Aquesta importància en el panorama polític ha comportat, d’altra banda, l’aparició de noves superestructures burocràtiques que pretenen “organitzar” i “representar” a la majoria d’associacions, gremis, organitzacions empresarials, sindicals i professionals que, durant molts anys, amb millor o pitjor fortuna, han lluitat pels drets d’aquests col·lectius. A més, les principals d’aquestes superestructures tenen una concepció i estructura, com no podia ser d’una altra manera degut als seus veritables objectius, fortament estatal i centralitzada, ignorant les diferents realitats i peculiaritats d’aquests col·lectius en les diverses Comunitats Autònomes de l’estat. Aquests fets estan configurant unes dinàmiques que porten a una negociació dels interessos del sector, fortament centralitzada i sense una veritable participació dels afectats i afectades i, menys, de les organitzacions històriques i més representatives dels diferents col·lectius en l’àmbit autonòmic.

Aquests fets i aquesta amenaça, per una veritable defensa dels interessos dels autònoms i autònomes, van ser les raons que van portar a nou organitzacions catalanes, empresarials, professionals i sindicals, fortament representatives, a constituir, el 15 de maig de 2003, la Taula d’Autònoms de Catalunya (TAC), com a organització unitària dels autònoms i autònomes de Catalunya.

LA PRIMERA TAC

Després d’uns primers mesos de fortes expectatives, en les que la totalitat del món polític català aplaudia i felicitava a les organitzacions de la TAC per treballar de forma unitària, tot un avenç en la història de les organitzacions d’autònoms i autònomes del nostre país, de l’ampliació de la TAC inicial amb la incorporació de la CTAC-UGT, d’elaborar, unitàriament, un Document de Propostes i Reivindicacions Generals i un Documents de Peticions Immediates i Prioritàries al Govern de la Generalitat, ens vàrem trobar amb la crua realitat.

D’una banda no ha estat possible que les bones paraules dels representants polítics es convertissin en fets. Les peticions de la TAC al Govern de la Generalitat d’obrir un marc de diàleg social per als temes que afecten a més de cinc-centes mil persones que treballen i viuen a Catalunya no han estat ateses.

D’altra banda, tant amb els darrers mesos de Govern de l’estat del PP com amb l’actual Govern del PSOE només es van aconseguir un parell d’entrevistes, després de moltíssimes gestions, on va quedar clar que si en un aspecte coincidien ambdós Governs era amb el fet de que només accepten interlocució, independentment de la seva representativitat, amb organitzacions d’àmbit estatal i no pas amb organitzacions d’àmbit autonòmic, al marge del que representava la TAC i que prop del 18% del total d’autònoms i autònomes de l’estat treballen a Catalunya.

Malgrat això la TAC va continuar desenvolupant la seva feina, participant activament en els diferents processos polítics dels darrers temps: eleccions municipals, estatals i europees i aprofitant les corresponents campanyes per fer arribar a les diferents forces polítiques les nostres reivindicacions i propostes; va organitzar també diferents actes de presentació territorial de la TAC: a Lleida, Tarragona, Girona i Manresa.

La TAC va ser decisiva per tal que el Govern de la Generalitat, i en concret el Conseller d’Economia i Finances, acceptés obrir una taula de negociacions per cercar mesures que minimitzessin l’impacte econòmic de l’establiment de l’anomenat “cèntim sanitari” en el preu del combustible.

En resum semblava que el problema era, només polític però que la TAC es consolidava com a organisme unitari i com un projecte de futur.

Dos fets, però, van implicar, necessàriament, un replantejament de la situació de la TAC i de com garantir la seva utilitat en el futur.

L’aliança, amb la signatura d’un protocol o acord de col·laboració, d’una de les organitzacions fundadores amb una de les “superestructures” estatals abans esmentades i l’actitud poc lleial d’una de les altres organitzacions membres, concretant directament vies de negociació i reunions amb el Ministeri de Treball per parlar de l’esborrany de l’Estatut del Treballador Autònom, quan si existeix algun tema veritablement transversal per a tots els col·lectius presents a la TAC és, precisament aquest debat i, per tant, la utilitat de la TAC quedava totalment en entredit si no negociava, com a organisme unitari, aquest projecte, van determinar que la majoria d’organitzacions fundadores de la TAC féssim un replantejament, per construir un veritable instrument unitari i on la lleialtat entre les organitzacions no ha d’admetre dubtes.

Per això set de les organitzacions fundadores de la TAC, les que signen el present Document Fundacional, vam proposar, el passat 17 de febrer, reconvertir la TAC en una Coordinadora d’Organitzacions, legalitzada i amb Estatuts propis que, salvaguardant la plena independència de cada organització, impliqués un pas endavant en el compromís de construir instruments unitaris, útils i no sectaris, al servei dels autònoms i autònomes de Catalunya.

Així doncs, la TAC com a organisme unitari “polític” ha deixat d’existir fa ja alguns mesos i les esmentades set organitzacions hem decidit crear una nova Taula d’Autònoms de Catalunya, hereva indiscutible de l’esperit unitari i dels objectius de la TAC inicial, però constituïda legalment com a Coordinadora d’Organitzacions i que obre un període constituent de sis mesos, fent una crida a totes les organitzacions i col·lectius d’autònoms i autònomes de Catalunya a incorporar-se en aquest organisme unitari, en defensa dels drets i la millora de les condicions de treball i de vida dels col·lectius que representem.

ELS NOSTRES OBJECTIUS

La nova TAC, coordinadora que representa les diferents sensibilitats i interessos a defensar, des dels petits empresaris (comerciants, pagesos i tots els col·lectius afectats) fins els autònoms dependents, neix amb els mateixos objectius centrals que la TAC fundada el 15 de maig de 2003:

La ferma voluntat d’ésser l’interlocutor, des de i a Catalunya, davantles diferents Administracions Públiques (estatal, autonòmica i locals) i les forces polítiques, per a totes aquelles qüestions que afecten els col·lectius en ella representats i, en especial, per a aquelles modificacions en els àmbits de protecció social i de fiscalitat que estan actualment a debat o que es tractin en el futur.

Exigir al Govern de Catalunya l’inici d’un procés de diàleg social per millorar les condicions de treball, de protecció social i de formació i reciclatge i la creació d’instruments de suport per a l’inici i desenvolupament de la seva activitat, dels autònoms i autònomes que treballen a Catalunya

Reivindicar el dret democràtic de que les organitzacions representatives dels autònoms i autònomes de Catalunya, comunitat on treballa el 18% d’aquests col·lectius, participin en els processos de diàleg social, en el marc estatal, on es tractin els temes que els afecten, inclòs el projecte d’Estatut del Treballador Autònom.

Treballar per tal que un hipotètic Estatut del Treballador Autònom sigui un instrument útil que contempli les diferents realitats del treball autònom i doni resposta a les necessitats transversals i específiques dels diferents col·lectius i situacions en que es desenvolupa el treball autònom.

Impulsar totes aquelles modificacions necessàries, de l’actual marc normatiu, per tal de garantir una protecció social dels treballadors autònoms, equivalent i proporcional, en drets i obligacions, a la protecció social de que gaudeix el treball assalariat al nostre país.Això implica modificacions en temes com la salut i seguretat en el treball, la incapacitació temporal, les jubilacions o la prestació per atur, entre d’altres.

Promoure un seguit d’iniciatives per tal que la normativa fiscal i tributària garanteixi un tracte just i proporcionalment equitatiu al treball autònom.

Impulsar mesures i instruments per evitar la competència deslleial i l’intrusisme professional en els diferents sectors afectats per aquestes problemàtiques.

Per aconseguir aquests objectius les organitzacions integrants de la TAC posaran en comú el treball desenvolupat per totes elles amb anterioritat, i la seva constitució i legalització com a Coordinadora suposa un ferm compromís per part de les organitzacions que han donat aquest pas, en el treball unitari i el desenvolupament d’una gran organització plural que defensi els interessos dels autònoms i autònomes de Catalunya.

La TAC impulsarà mecanismes de col·laboració i instruments unitaris amb d’altres organitzacions d’autònoms i autònomes de la resta de Comunitats Autònomes de l’estat espanyol per construir una veritable alternativa, fortament representativa i amb participació efectiva dels afectats i afectades, front les “superestructures” artificials alimentades per diferents opcions partidistes o potenciades en funció de determinats interessos econòmics.

Barcelona, a 10 de maig de 2005

Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya (ABC)
Associació General de Transportistes de Catalunya (AGTC)
Associació de Transportistes Autònoms de Catalunya Condal (ASTAC CONDAL)
Associació de Treballadors Autònoms de Catalunya (ATAC)
Federació Sindical de Treballadors Autònoms Dependents (FS TRADE-CCOO)
Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC).
Unió de Pagesos.