BARCELONA 
Via Laietana 16, 7è
08003 - Barcelona 
Telèfon: 934 812 773
gene@ccoo.catGIRONA
Gran Via Jaume I, 9 3r
17001 - Girona
Telèfon: 972 220 028


LLEIDA
Enric Granados, 3-5
25006 - Lleida
Telèfon: 973 263 666


TARRAGONA
C. Ramón y Cajal, 52 1r
43005 - Tarragona
Telèfon: 977 232 119
genetarragona@ccoo.cat
 http//www.twitter.com/ccoogeneralitatACTUALITAT

GAUDIMENT DELS DIES ADDICIONALS DE VACANCES 


El DECRET LLEI 4/2016, de 21 de juny, de recuperació parcial de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya i altres mesures urgents en matèria de personal deixa sense efectes la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, que suspenia els acords i pactes sindicals que establien qualsevol sistema de premis vinculats als anys de serveis prestats consistents en el gaudiment de dies addicionals de vacances. 

En la reunió de la Mesa Sectorial del dia 20 de juny de 2016, des de CCOO vam plantejar la proposta que us transcrivim literalment de l’acta de la reunió: 

“CCOO planteja la possibilitat que els dies addicionals de vacances per antiguitat es puguin gaudir de forma independent i aïllada al llarg de l’any, sempre d’acord amb les necessitats dels serveis, i s’acumulin als 7 dies solts de l’article 18 del Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat”. 

En el seu moment, l’Administració va respondre que la normativa només permetia gaudir solts 7 dies de vacances però, finalment, l’Administració ha acceptat la proposta de CCOO i, durant l’any 2016, els dies addicionals de vacances es podran gaudir de forma independent i aïllada al llarg de l’any.


Divendres, 8 de juliol de 2016SISÈ DIA D'ASSUMPTES PERSONALS

Modificacions a l'EBEP introduïdes pel Reial Decret Llei 10/2015 (093/15)

Quins serveis tens com a afiliat i afiliada?

Publicada informació dels diferents serveis que tens com a afiliat 

més informació » 

La Generalitat malbarata el patrimoni públic. Quins interessos econòmics hi ha al darrere?

Des de CCOO estem fent un seguiment dels moviments que la Generalitat està realitzant, pel que fa a la venda del seu patrimoni i a la seva adjudicació (ATC, TORRE MUÑOZ, DEC, AXA I FIRA 2000). 

més informació »