GCCS管理志愿人员

Song Jin
Principal
  Zijun Cheng
Vice Principal Activity
  Ling Peng
Dean
  Yuping Liu
Vice Principal 
Zejiang Yang
Vice Principal
 
Weize Kang
Director, Multi-Media
 
Baiyang Wang
Assistant Dean 
 
Yu Wang
Assistant Dean
Lei Li
Lei Li
Activity Lead
 

Gang Lu
PTO co-chair
 
Feng Liu
Front Desk 
 
 Bing Yang
Art Director
John Lu
Security
 
Yuhua Teng
Yuhua Teng 
Dragon Star Troupe
 
Fei_Wang
 Fei Wang
Public Relationship
 
 Hong Ma
Media Contact
Ming Fan
Vice Dean

 

Yuehua Yu
PTO Co-Chair

 

Yanfen Yang
PTO Co-Chair

 

Xiqun Wang
Webmaster