กิจกรรมล่าสุดของไซต์

20 ธ.ค. 2562 01:00 วสันต์ เสี้ยมแหลม แนบ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันสถาปนาโรงเรียน และกิจกรรม Open House ประจำปีการศึกษา 2562.pdf กับ คำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
20 ธ.ค. 2562 00:59 วสันต์ เสี้ยมแหลม แนบ แต่งตั้งคณะกรรมการ การนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษา เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต.pdf กับ คำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
20 ธ.ค. 2562 00:59 วสันต์ เสี้ยมแหลม แนบ 656_2562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปิที่ 3.pdf กับ คำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
20 ธ.ค. 2562 00:59 วสันต์ เสี้ยมแหลม แนบ 651-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการ การนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษา เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต.pdf กับ คำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
20 ธ.ค. 2562 00:59 วสันต์ เสี้ยมแหลม แนบ 631_2562 แต่งตั้งผู้ควบคุมและฝึกซ้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน.pdf กับ คำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
12 พ.ย. 2562 22:49 วสันต์ เสี้ยมแหลม แนบ 538_2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปีการศึกษา 2562.pdf กับ คำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
12 พ.ย. 2562 22:49 วสันต์ เสี้ยมแหลม แนบ 531_2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ การประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning _The Quality Assurance and Active Learning_.pdf กับ คำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
12 พ.ย. 2562 22:49 วสันต์ เสี้ยมแหลม แนบ 525_2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครอง สานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562.pdf กับ คำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
12 พ.ย. 2562 22:49 วสันต์ เสี้ยมแหลม แนบ 524_2562 แต่งตั้งบุคคล และคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบงานตามโครงสร้าง.pdf กับ คำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
12 พ.ย. 2562 22:49 วสันต์ เสี้ยมแหลม แนบ 518_2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง.pdf กับ คำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
12 พ.ย. 2562 22:49 วสันต์ เสี้ยมแหลม แนบ 516_2562 แต่งตั้งคณะกรรมการับเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562.pdf กับ คำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
12 พ.ย. 2562 22:49 วสันต์ เสี้ยมแหลม แนบ 512_2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการทอดผ้าป้าเพื่อการศึกษาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลและคณะกรรมการ คืนสู่เหย้า ประจำปีการศึกษา 2562.pdf กับ คำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
26 ก.ค. 2562 03:02 วสันต์ เสี้ยมแหลม แนบ แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี.pdf กับ คำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
25 ก.ค. 2562 19:20 วสันต์ เสี้ยมแหลม แนบ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562.pdf กับ คำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
22 ก.ค. 2562 23:24 วสันต์ เสี้ยมแหลม แนบ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562.pdf กับ คำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
18 ก.ค. 2562 21:22 วสันต์ เสี้ยมแหลม แนบ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และกรรมการคุมสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561.pdf กับ คำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
18 ก.ค. 2562 19:57 วสันต์ เสี้ยมแหลม แนบ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน.pdf กับ คำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
18 ก.ค. 2562 19:57 วสันต์ เสี้ยมแหลม แนบ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพระพทธศาสนา เทศกาล คำสั่งวันอาสาฬหบูชาแ.pdf กับ คำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
18 ก.ค. 2562 19:54 วสันต์ เสี้ยมแหลม แนบ แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562.pdf กับ คำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
18 ก.ค. 2562 19:54 วสันต์ เสี้ยมแหลม แนบ แต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบาย ๒๕๖๒ ปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน.pdf กับ คำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
1 ก.ค. 2562 00:13 วสันต์ เสี้ยมแหลม แนบ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลเข้ารับการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมสู่ครูมืออาชีพ.pdf กับ คำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
1 ก.ค. 2562 00:13 วสันต์ เสี้ยมแหลม แนบ แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมสู่่ครูมืออาชีพ.pdf กับ คำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
1 ก.ค. 2562 00:13 วสันต์ เสี้ยมแหลม แนบ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค.pdf กับ คำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
9 มิ.ย. 2562 23:16 วสันต์ เสี้ยมแหลม แนบ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธี วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562.pdf กับ คำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
30 พ.ค. 2562 02:21 วสันต์ เสี้ยมแหลม แนบ แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (เวรกลางคืน) มิ.ย.-ส.ค. 62.pdf กับ คำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

เก่ากว่า | ใหม่กว่า