นักเรียนที่มาติดต่อราชการกับทางโรงเรียน จะต้องใส่ชุดนักเรียนเท่านั้น