ปฏิทินงานของโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

วันที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม
 1 พ.ค. 60 ม.1  ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2560
 2 พ.ค. 60 ม.4 ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2560
 3 พ.ค. 60 ม.4 ร่วมแห่บายศรีประเพณีบุญเดือน 6  
 4 - 5 พ.ค. 60 ม.1 เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2560 
 6 - 7 พ.ค. 60 ม.4 เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2560 
 8 พ.ค. 60 ครูและบุคลากร ครูและบุคลากรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล มาปฏิบัติหน้าที่เปิดภาคเรียนที่ 1
 8 พ.ค. 60 ม.1 และ ม.4 ลงทะเบียนเรียน  รับตารางเรียนและสมุด
 15 พ.ค. 60 ม.2,3,5,6 ลงทะเบียนเรียน  รับตารางเรียนและสมุด
 16 พ.ค. 60    นักเรียนทั้งหมด  เปิดภาคเรียน 1/2560