ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบ
    เครื่องราชอิสริยาภรณ์<-คลิกที่นี่ (เลือกเมนู "สำหรับผู้ใช้ทั่วไป")
    สถานะใบประกอบวิชาชีพ<-คลิกที่นี่

การเลื่อนเงินเดือน
    คำชี้แจงแบบประเมินเลื่อนเงินเดือน<-คลิกที่นี่
    แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน<-คลิกที่นี่
    รายละเอียดตัวชี้วัดประเมินเลื่อนเงินเดือน<-คลิกที่นี่

เอกสารแนบขออนุญาตนำนักเรียนไปราชการต่างจังหวัด
    1.โครงการนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา
    2.หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง
    3.กำหนดการเดินทาง
    4.แผนที่
    5.สำเนาเอกสารประกันภัย หรือ ประกันชีวิต
    6.สัญญาจ้างรถ เช่า / เหมา