ข่าวประชาสัมพันธ์ 

  - แบบรายงานผลการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา อกสารแนบ 
  - ขออนุมัติไปราชการ(ต่างจังหวัด) [แบบคำขอเพิ่มเติม(ส่ง สพม.30)]
  - การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ์มาลา ปี 2560 เอกสารแนบ [1, 2] [รายละเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่มบริหารงานบุคคล]
  - เกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2560 [รายละเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่มบริหารงานบุคคล]
  - ตรวจสอบสถานะใบประกอบวิชาชีพ http://www.ksp.or.th/ksp2013/service/
  - ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ https://thanundon.soc.go.th/Home/FrmloginUser
  - ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการขออนุญาตยืมทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กพ.7/ก.ค.ศ.16 และเอกสารในทะเบียนประวัติ) เอกสารแนบ [ปะหน้า12]
  - เอกสารแนบขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา (ไปราชการต่างจังหวัด)
    1. โครงการนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา
    2. หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง
    3. กำหนดการเดินทาง
    4. แผนที่
    5. สำเนาเอกสารประกันภัยหรือประกันชีวิต
    6. สัญญาจ้างรถเช่า/เหมา


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูบ้านนอกดอทคอม