ข่าวประชาสัมพันธ์ 

รายละเอียดการอบรม Obec Training
    1. ลงทะเบียน http://training.obec.go.th
        - ลงทะเบียนใหม่ ศึกษาคู่มือที่นี่ 
    2. ลงทะเบียนอบรม
        - คู่มือลงทะเบียนอบรม ศึกษาคู่มือที่นี่
    3. เอกสารประกอบการยืมเงินไปราชการและรายงานการเดินทาง
        - อัตราการเบิกจ่าย เอกสารแนบ
        - รายการเอกสารส่งเบิก เอกสารแนบ
        - แบบสัญญายืมเงิน เอกสารแนบ 
        - ประมาณการ-รายคน-รายหลักสูตร เอกสารแนบ 
        - ประมาณการยืมเงิน-รวม เอกสารแนบ 
        - ใบสำคัญรับเงิน เอกสารแนบ 
        - แบบรายงานการเดินทาง เอกสารแนบ 
        - แบบ-บก-111 เอกสารแนบ 
        - หลักฐานการจ่ายค่าเดินทางฯ เอกสารแนบ


ข่าวน่ารู้        
    - ตรวจสอบสถานะใบประกอบวิชาชีพ http://www.ksp.or.th/ksp2013/service/
    - ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ https://thanundon.soc.go.th/Home/FrmloginUser
    - ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการขออนุญาตยืมทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กพ.7/ก.ค.ศ.16 และเอกสารในทะเบียนประวัติ) เอกสารแนบ [ปะหน้า12]
    - แบบรายงานผลการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา อกสารแนบ 
    - ขออนุมัติไปราชการ(ต่างจังหวัด) [แบบคำขอเพิ่มเติม(ส่ง สพม.30)]
    - การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ์มาลา ปี 2560 เอกสารแนบ [1, 2] [รายละเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่มบริหารงานบุคคล]
    เกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2560 [รายละเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่มบริหารงานบุคคล]

  - เอกสารแนบขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา (ไปราชการต่างจังหวัด)
    1. โครงการนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา
    2. หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง
    3. กำหนดการเดินทาง
    4. แผนที่
    5. สำเนาเอกสารประกันภัยหรือประกันชีวิต
    6. สัญญาจ้างรถเช่า/เหมา