เอกสารดาวน์โหลด

ปีการศึกษา 2562 
เกียรติบัตรคนดีศรีเหลืองแดง ประจำปีการศึกษา 2562 
- คนดีศรีเหลืองแดง ครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างดีเด่น
- คนดีศรีเหลืองแดง ครูผู้มีสื่อนวัตกรรมการสอนดีเด่น
- คนดีศรีเหลืองแดง ครูผู้เสียสละอุทิศตนเพื่องานสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
- คนดีศรีเหลืองแดง ครูผู้สอนดีเด่น

เกียรติบัตรปี 2563

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2563 
กลุ่มบริหารวิชาการ

ไฟล์ล่าสุด

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า กลุ่มบริหารวิชาการ

- กระดาษคำตอบใช้กับ Application zipgrade https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ymlwfWulq9iXQpyOv_O-huS-6VeL6ZDj
เกียรติบัตร กิจกรรมนำเสนอผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)ประจำปี 2562
ดาวน์โหลด http://bit.ly/2ImdnqQ
Comments