เผยแพร่ผลงานครู

นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
เรื่อง การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro

|แบบฝึกปฏิบัติที่ 1|  |แบบฝึกปฏิบัติที่ 2|  |แบบฝึกปฏิบัติที่ 3|  |แบบฝึกปฏิบัติที่ 4| 
 |
แบบฝึกปฏิบัติที่ 5|  |แบบฝึกปฏิบัติที่ 6|  |คู่มือการใช้แบบฝึก|