กิจกรรมล่าสุดของไซต์

วสันต์ เสี้ยมแหลม แก้ไข เวลาเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วสันต์ เสี้ยมแหลม แก้ไข รายละเอียดปฏิทินงานทะเบียนและวัดผล ประจำปีการศึกษา 2/2561
วสันต์ เสี้ยมแหลม แก้ไข ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วสันต์ เสี้ยมแหลม แก้ไข ขอเชิญร่วมประชุม "สานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน"ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วสันต์ เสี้ยมแหลม แก้ไข ปฏิทินการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วสันต์ เสี้ยมแหลม แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบการสอบแข่งขันชีววิทยา จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 18
วสันต์ เสี้ยมแหลม แก้ไข ประกาศผลสอบการแข่งขันชีววิทยา จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 18
วสันต์ เสี้ยมแหลม แก้ไข ขอเชิญส่งนักเรียนร่วมกิจกรรม CB Pre-M.๑ Contest ๒๐๑๙
วสันต์ เสี้ยมแหลม อัปเดต news.png
วสันต์ เสี้ยมแหลม แก้ไข โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล แจ้งหยุดเรียน ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2561
วสันต์ เสี้ยมแหลม แก้ไข ขอเชิญส่งนักเรียนร่วมกิจกรรม CB Pre-M.๑ Contest ๒๐๑๙
วสันต์ เสี้ยมแหลม แนบ news.png กับ ขอเชิญส่งนักเรียนร่วมกิจกรรม CB Pre-M.๑ Contest ๒๐๑๙
วสันต์ เสี้ยมแหลม แก้ไข กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วสันต์ เสี้ยมแหลม แก้ไข คณะผู้บริหาร
วสันต์ เสี้ยมแหลม แก้ไข คณะผู้บริหาร
11 ธ.ค. 2561 01:38 โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล แก้ไข ขอเชิญส่งนักเรียนร่วมกิจกรรม CB Pre-M.๑ Contest ๒๐๑๙
11 ธ.ค. 2561 01:30 โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล แนบ ใบสมัคร(นำส่งเงินค่าสมัคร).doc กับ ขอเชิญส่งนักเรียนร่วมกิจกรรม CB Pre-M.๑ Contest ๒๐๑๙
11 ธ.ค. 2561 01:30 โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล แนบ ขอเชิญส่งนักเรียนร่วมกิจกรรม CB Pre-M.๑ Contest ๒๐๑๙.pdf กับ ขอเชิญส่งนักเรียนร่วมกิจกรรม CB Pre-M.๑ Contest ๒๐๑๙
11 ธ.ค. 2561 01:30 โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล สร้าง ขอเชิญส่งนักเรียนร่วมกิจกรรม CB Pre-M.๑ Contest ๒๐๑๙
11 ธ.ค. 2561 01:19 วสันต์ เสี้ยมแหลม แนบ ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ..pdf กับ ข่าวแจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษา
11 ธ.ค. 2561 01:17 วสันต์ เสี้ยมแหลม แนบ ส่งวารสารรอบรั้ว ขาว-แดง ประจำเดือน ตุลาคม-เดือนธันวาคม 2561.pdf กับ ข่าวแจ้งนักเรียน
11 ธ.ค. 2561 01:17 วสันต์ เสี้ยมแหลม แนบ ประชาสัมพันธ์โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.pdf กับ ข่าวแจ้งนักเรียน
11 ธ.ค. 2561 01:17 วสันต์ เสี้ยมแหลม แนบ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบุคคลเข้าประกวด.pdf กับ ข่าวแจ้งนักเรียน
10 ธ.ค. 2561 23:49 วสันต์ เสี้ยมแหลม แนบ แจ้งหยุดเรียน ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2561.jpg กับ ข่าวแจ้งนักเรียน
10 ธ.ค. 2561 23:48 วสันต์ เสี้ยมแหลม แนบ การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.jpg กับ ข่าวแจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษา

เก่ากว่า | ใหม่กว่า