ครูเก่า เกษียณอายุราชการ
ดร.วรพล  ชาวสูนย์

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นายบวร  คุ้มหมู่รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
องผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ปีการศึกษา 2562

นายศิริพงศ์  วงศ์ษา
ครูชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางพิมพ์ลักษณ์  คุ้มไข่น้ำ
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุวคนธ์  พรหมเมตตา
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางขนิษฐา  ขันตี

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

นางสาวอุไรรัตน์  มณีทิพย์

ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

นางนิลวรรณ  เขียนเขว้า
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางมยุรี  กลิ่นสุคนธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางเอื้องไพร  กิ่งปรุ
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางณัฐชยา  เศรษฐตานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางนันทนา  จักรบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ