กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


 
 นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
นางสาวสุวคนธ์  พรหมเมตตา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพิมพ์ลักษณ์  คุ้มไข่น้ำ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุนันท์  กลางพระเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ

 
นางสวลี  อินทร์อ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ

 นางผกามาศ  เที่ยงธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางประสานพันธ์  พลทะยาน
ครูชำนาญการ

นางสาวสมพิศ  กุลรักษา

ครูชำนาญการ

นางรัตน์ติยา อุดมทรัพย์

ครูชำนาญการ
 
นางสาวทัศนีวรรณ  จ่าทัน

ครูชำนาญการ
 
นายวีระศักดิ์  ศรีภู
ครู

นายประยงค์  อภิเมธีธำรง

ครู

นางสาวบุษยา  บริบูรณ์
ครูผู้ช่วย