กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


 
 นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
นายสุนันท์  กลางพระเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางประสานพันธ์  พลทะยาน
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางผกามาศ  เที่ยงธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ

 
นางสวลี  อินทร์อ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสมพิศ  กุลรักษา

ครูชำนาญการ

นางรัตน์ติยา อุดมทรัพย์

ครูชำนาญการ

นางสาวทัศนีวรรณ  จ่าทัน

ครูชำนาญการ

นายวีระศักดิ์  ศรีภู
ครูชำนาญการ
 
นายประยงค์  อภิเมธีธำรง

ครู
 

 
นางสาวบุษยา  บริบูรณ์
ครูผู้ช่วย