กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายนิธิพัฒน์ แก้วไกรไทย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอำนวย  ดีชัยรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวันทนาพร  วาดสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ

 
นางสาวเยาวลักษณ์  อุปมายันต์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางลักขณา  ประจงค้า

ครูชำนาญการพิเศษ
นางสำเนียง  เอ็งโอภาสนันท์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกรกช  กุนา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุขี  ศรีสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุปรียา  วงษ์จักษุ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชูชีพ  ถนอมพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายราชภักดิ์  นาคดี
ครู

นางสาวศิริลักษณ์  ชมนาวัง
ครู
นางสาวนันทนาพร  ชัยชาญรัมย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเกวลิน  คำสิงห์นอก
ครูผู้ช่วย

นายเอกรัตน์ สุทธยดิลก
พนักงานราชการ