กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
นายศิริพงศ์  วงศ์ษา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

 
นางสาวอำนวย  ดีชัยรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสำเนียง  เอ็งโอภาสนันท์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวเยาวลักษณ์  อุปมายันต์

ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุขี  ศรีสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกรกช  กุนา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุปรียา  วงษ์จักษุ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวันทนาพร  วาดสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางลักขณา  ประจงค้า

ครูชำนาญการพิเศษ
นายชูชีพ  ถนอมพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายราชภักดิ์  นาคดี
ครู
นางสาวศิริลักษณ์  ชมนาวัง
ครู
นางสาวนันทนาพร  ชัยชาญรัมย์
ครูผู้ช่วย
นายเอกรัตน์ สุทธยดิลก
พนักงานราชการ

นายจักรกริช  ขวานกระโทก
ครูพิเศษ
นางชุตินิษฐ์  สุทธิบุญ
ครูพิเศษ


นางสาวรสสุคนธ์  รักงาม
ครูพิเศษ