กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


  
นายปราโมทย์  อินทรบำรุง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายจำนงค์  เขียนเขว้า

ครูชำนาญการพิเศษ
นายชัยวัฒน์  ขำหินตั้ง

ครูชำนาญการพิเศษ
นายพิทักษ์  เจริญวานิช

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกาพย์พร  กลางสาทร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจีรนุช  ฟุ้งสกุล

ครูชำนาญการพิเศษ 
นางกรรณิกา  โพธิ์แก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

นางโสภา  สีพั้วฮาม

ครูชำนาญการพิเศษ

นางบุุณณดา  เจริญสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
  
นางน้ำฝน  นพคุณ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเกศศิรินทร์  เล้าอารยะรักษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม

ครูชำนาญการพิเศษ

นางมะลิสา  นาคพินิจ

ครูชำนาญการพิเศษ
  
นายสนิท  นาคพินิจ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายเอนก  หงษ์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายจตุพล  แสนสุข

ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนฤมล  งอกศิลป์

ครูชำนาญการพิเศษ
นายธวัชชัย  ถาวรกาย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสิทธิ์ประสงค์  เรียบเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกิตติศักดิ์ ศรีหาบุตร
ครูชำนาญการ
นางสาวอัญญรัตน์  ร่วมกระโทก
ครูชำนาญการ

นางสาวหนึ่งฤทัย  จำเริญจิต

ครูชำนาญการ
 

นางสาวฉัตราภรณ์  สงวนรัมย์
ครูชำนาญการ

นายภคพล  จุ้มใหญ่

ครูชำนาญการ
นางภัณฑิรา  วรสันต์

ครูชำนาญการ
นางสาวศันสนีย์  มีหมู่
ครูชำนาญการ
นายณัฐพงษ์  ฤทธิ์น้ำคำ
ครู

  
 
นางสาวปัทมา  โขหานาม
ครู

นางสาวกชพร  มั่นคง
ครู

นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญบำรุง
ครู
   
นางสาวสุภาพร  สงวนศักดิ์
ครู

นางสาวพรทิพย์  กัญญาประสิทธิ์
ครู
นางสาวศันสนีย์  แสงพระโคส
ครูผู้ช่วย
นางสาวณัฐกิตติมา  วงศ์สุขสิน
ครูผู้ช่วย
นางสาวมณีกาญจน์  เต็มหลวง
ครูผู้ช่วย

นางวีนัด  ศรีหาบุตร
พนักงานราชการ

นางสาวณัฎฐา  ขวัญศิริ

เจ้าหน้าที่ LAB BOY

นายศรสิงห์  สิงหาราโท
ครูพิเศษ