กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


 
 นายพิทักษ์  เจริญวานิช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 
นางสาวอุไรรัตน์  มณีทิพย์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางขนิษฐา  ขันตี

ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกาพย์พร  กลางสาทร

ครูชำนาญการพิเศษ
นายชัยวัฒน์  ขำหินตั้ง

ครูชำนาญการพิเศษ

นายจำนงค์  เขียนเขว้า

ครูชำนาญการพิเศษ
นายปราโมทย์  อินทรบำรุง

ครูชำนาญการพิเศษ
นางกรรณิกา  โพธิ์แก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ
นางโสภา  สีพั้วฮาม

ครูชำนาญการพิเศษ
  
นางจีรนุช  ฟุ้งสกุล

ครูชำนาญการพิเศษ 

นางเกศศิรินทร์  เล้าอารยะรักษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางน้ำฝน  นพคุณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม

ครูชำนาญการพิเศษ
  
นางบุุณณดา  เจริญสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมะลิสา  นาคพินิจ

ครูชำนาญการพิเศษ
นายสนิท  นาคพินิจ

ครูชำนาญการพิเศษ
นายธวัชชัย  ถาวรกาย
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเอนก  หงษ์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกิตติศักดิ์ ศรีหาบุตร

ครูชำนาญการ

นางสาวอัญญรัตน์  ร่วมกระโทก
ครูชำนาญการ

นางสาวหนึ่งฤทัย  จำเริญจิต

ครูชำนาญการ
 
นางสาวฉัตราภรณ์  สงวนรัมย์
ครูชำนาญการ

นายจตุพล  แสนสุข

ครูชำนาญการ 

นางสาวนฤมล  งอกศิลป์

ครูชำนาญการ

นายภคพล  จุ้มใหญ่

ครูชำนาญการ
นางภัณฑิรา  วรสันต์

ครูชำนาญการ

นายณัฐพงษ์  ฤทธิ์น้ำคำ

ครู
นางสาวปัทมา  โขหานาม
ครู

นางสาวกชพร  มั่นคง
ครู
  
 
   
นางสาวสุภาพร  สงวนศักดิ์
ครู

นางสาวพรทิพย์  กัญญาประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย  

นางสาวณัฐกิตติมา  วงศ์สุขสิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวมณีกาญจน์  เต็มหลวง
ครูผู้ช่วย 
นางสาวศันสนีย์  แสงพระโคส
ครูผู้ช่วย
นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญบำรุง

นางวีนัด  ศรีหาบุตร

พนักงานราชการ
นางสาวณัฎฐา  ขวัญศิริ

เจ้าหน้าที่ LAB BOY