กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางเพ็ญผกา  เขตจำนันท์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

นายอดุลย์  ศรีพล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจีราวรรณ  ดวงเงิน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางผดุงรัตน์  แก้วใหญ่
ครูชำนาญการพิเศษ
นายประสาน  ชูเดช
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชัยพิพัฒก์  ไพศาลธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางดวงดาว  หวะสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจุฑามาศ  อุทัยฉาย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกัญจณ์วรา  โนราช
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิริพร  วงค์สืบ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางธนินทรา  บุญชู
ครูชำนาญการพิเศษ

ดร.สุภาภรณ์  พรหมนา
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุริยวงค์  ชัยวิชา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวอระพัน  เจริญภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ 

นางสาวธีวรรณ  พันธุ์จำรัส
ครูชำนาญการพิเศษ 

นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุมิตรา  ศุภรานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิริพร  พงศ์วิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ
นายปกครอง  บุญปลื้ม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวบงกช  เสี้ยมแหลม

ครูชำนาญการพิเศษ


นายภานุมาศ  วรสันต์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายโชคอำนวย  นึกชัยภูมิ
ครูชำนาญการ


นางสุดาทิพย์  หมู่หัวนา
ครูชำนาญการ