กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


 
นางดวงดาว  หวะสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

นายอดุลย์  ศรีพล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจีราวรรณ  ดวงเงิน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางผดุงรัตน์  แก้วใหญ่
ครูชำนาญการพิเศษ
นายประสาน  ชูเดช
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชัยพิพัฒก์  ไพศาลธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเพ็ญผกา  เขตจำนันท์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางจุฑามาศ  อุทัยฉาย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกัญจณ์วรา  พวงมาลัย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิริพร  วงค์สืบ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางธนินทรา  บุญชู
ครูชำนาญการพิเศษ

ดร.สุภาภรณ์  พรหมนา
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุริยวงค์  ชัยวิชา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวอระพัน  เจริญภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ 

นางสาวธีวรรณ  พันธุ์จำรัส
ครูชำนาญการพิเศษ 

นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุมิตรา  ศุภรานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิริพร  พงศ์วิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ
นายปกครอง  บุญปลื้ม
ครูชำนาญการ
นางสาวบงกช  เสี้ยมแหลม

ครูชำนาญการ


นายภานุมาศ  วรสันต์
ครูชำนาญการ
นายโชคอำนวย  นึกชัยภูมิ
ครูชำนาญการ


นางสุดาทิพย์  หมู่หัวนา
ครู