คณะผู้บริหาร


 
นายศราวุธ  สิงหาราโท
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  
  


นายพฤกษทล  ชำนาญ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 


ดร.วรพล  ชาวสูนย์

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นายบวร  คุ้มหมู่
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
องผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 
นางเพลินตา  ประยูรหาญ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป