คณะผู้บริหาร


 
นายศราวุธ  สิงหาราโท
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 
098-5842503 
  


นายพฤกษทล  ชำนาญ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
086-2654838

 


นางเพลินตา  ประยูรหาญ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
089-3967786