คณะผู้บริหาร


 
นายปรีชา เคนชมภู
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 
 
  


นายพฤกษทล  ชำนาญ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


 


นางเพลินตา  ประยูรหาญ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป


นายอาทิตย์ เรียงสาทร
รองผู้อำนวยการขำนาญการพิเศษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
และกลุ่มบริหารงบประมาณ


 

นายยุทธนา    บุญพุฒ
รองผู้อำนวยการขำนาญการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน