กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


 นายบุญชู  หนูสลุง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นางสุภาภรณ์  ไตรสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายประยุทธ  ประสานพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายยุทธพล  ชัยชวนานิตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเฉลิมชัย  นครไชย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชัยณรงค์  สวัสดิ์วงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายชรินทร์ ถิ่นชีลอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรัญญา  โหนชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
นายประสงค์ ปักษา
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวนวพร  ศรีวงษ์ชัย
ครููผู้ทรงคุณค่า