กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


 
นายราชัน  นาสมพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 
นางนันทนา  จักรบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศรีสุภางค์  ประยูรพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนิภา  ชัยชวนานิตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเนาวรัตน์  สาริยา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชั้น  ภักดีศิริวงษ์
ครูชำนาญการ

นางสาวธิรดา  สุวรรณชัย
ครูชำนาญการ

นายชาญณรงค์  ประภาวงศ์
ครูชำนาญการ

นางสาวปาริชาต  ทุมสิทธิ์
ครูชำนาญการ

นางเจรียงพร  อาจประจันทร์
ครูชำนาญการ
นางสาวกัญจนา  บัวไสว
ครูชำนาญการ

นางสาวทิพวัลย์  จันทร์เปล่ง
ครูชำนาญการ


นางสาวกัญญภัทร  แดงบำรุง
ครู

นางสาวมณีรัตน์  หาญณรงค์
ครู
นางสาวมนัญญา  หาญอาสา
ครู
นางสาววราลักษณ์  จุลละนันทน์
ครู 
นางสาวนิตยา  พงษ์พัง 

ครูผู้ช่วย
นางสาวสุวิภา  สุริยะปัญญา
ครูผู้ช่วย