กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


 
นายละออง  แกมคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
นางเสาวคนธ์  ศรีสองเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ
 
นายวุฒิยา ฐานวิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวสันต์  เสี้ยมแหลม

ครูชำนาญการพิเศษ
นางเกศินี  รอดเวียง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิระพร  ภูมิภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเสาวภา  ชนะหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางกองทรัพย์  เค้าฉิม
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอมร  วาดสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุดารัตน์  เสี้ยมแหลม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเขมิกา  ไชยแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจารุณี  จำเริญชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุรักษ์  เที่ยงธรรม
ครู
นางสาวเนตรณภา  ตันแผ้ว

ครูผู้ช่วย
นางสาวลัคนา  พงศ์พิมล
ครูผู้ช่วย


 
นางสาวมญช์สิการณ์  แสงพรม
พนักงานราชการ