กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


 
นายวุฒิยา ฐานวิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 
นางมยุรี  กลิ่นสุคนธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายละออง  แกมคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวสันต์  เสี้ยมแหลม

ครูชำนาญการพิเศษ
นางเกศินี  รอดเวียง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเสาวคนธ์  ศรีสองเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเอื้องไพร  กิ่งปรุ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจิระพร  ภูมิภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเสาวภา  ชนะหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุดารัตน์  เสี้ยมแหลม
ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางกองทรัพย์  เค้าฉิม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฐชยา  เศรษฐตานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอมร  วาดสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเขมิกา  ไชยแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสิทธิ์ประสงค์  เรียบเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจารุณี  จำเริญชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศันสนีย์  มีหมู่
ครูชำนาญการ

นายสุรักษ์  เที่ยงธรรม
ครู
นางสาวเนตรณภา  ตันแผ้ว

ครูผู้ช่วย
นางสาวลัคนา  พงศ์พิมล
ครูผู้ช่วย
 
นางสาวมญช์สิการณ์  แสงพรม
พนักงานราชการ 
นางสาวณัฐกฤตา  บึงอ้อ
ครูพิเศษ 
นายศรสิงห์  สิงหาราโท
ครูพิเศษ