กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


 
 นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม
ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 
นางปิยะนาถ  กวางซี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
ครูชำนาญการ
นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
ครู
นางประภัสสร  คิดบรรจง
ครู
นายมณฑณัช  บุญปลูก
ครูผู้ช่วย

นางสาวกมลมาศ  ขึ้นนกขุ้ม
ครูผู้ช่วย