9 ม.ค. 62 ร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE

โพสต์9 ม.ค. 2562 19:17โดยวสันต์ เสี้ยมแหลม   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2562 19:32 โดย โรงเรียน ชัยภูมิภักดีชุมพล ]
 
 วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล นำคณะครู นักเรียน จำนวนกว่า 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  โดยจังหวัดชัยภูมิได้น้อมนําพระปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัด มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศ ทุกวัย เพื่อการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ประกาศเป็นวาระจังหวัดชัยภูมิ บูรณาการระหว่าง หน่วยงานหลักต่าง ๆ ในจังหวัดชัยภูมิจะต้องเร่งดําเนินการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์โครงการเป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด" เพื่อเข้าสู่การเป็น “จังหวัด TO BE NUMBER ONE” ดีเด่นในปี 2562
ภาพกิจกรรมจาก งานโสตโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
Comments