ตรวจสอบพฤติกรรมนักเรียน


ระบบแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียนภายในโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เช่น การแจ้งเตือน ขาดเรียน มาสาย แจ้งเตือนเวลาที่มาแต่ละวัน แจ้งบอกให้ทราบหากครูผู้สอนเพิ่มคะแนนพฤติกรรมต่างๆ หรือตัดคะแนนอื่นๆ เป็นต้น
มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ผู้ปกครอง/นักเรียน ดาวน์โหลด App ชื่อ NotySchoolCare

iOS : https://itunes.apple.com/th/app/notyschoolcare/id1286547886…

Android : https://play.google.com/store/apps/details…

2. ค้นหา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
3. พิมพ์ชื่อนักเรียน (ไม่ต้องมีคำนำหน้า)
4. พิมพ์นามสกุล
5. ใส่เลขประจำตัวนักเรียน (5 ตัว)
6. คลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล

Comments