ประว้ติโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล


โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ตั้งขึ้น ปี พ.ศ.2442 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดชัยประสิทธิ์ (วัดสะแกเดิม) ตั้งอยู่ใกล้บ้านหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีพระครูจรูญ นิโรธกิจ ( จรูญ คำภีระ ) เป็นอุปฌาย์ และเจ้าคณะจังหวัด ซึ่งให้การศึกษาเล่าเรียน แก่คฤหัสถ์และบรรพชิต
==> ต่อมาการศึกษาของ คฤหัสถ์และบรรพชิต แยกออกจากกันเป็น 2 ฝ่าย เปิดสอนระดับประโยค 1 ( ป.5 – ป.7 ) และประโยค 2 ( ม.ศ.1 – ม.ศ.3 ) โดยมีพระอาจารย์เกิด เป็นครูใหญ่คนแรก
==> ราว พ.ศ.2445 พระอาจารย์เกิด ได้ลาออกจากราชการ ทางราชการจึงแต่งตั้ง พระอาจารย์เปล่ง เป็นครูใหญ่แทน
==> ราว พ.ศ.2450 พระอาจารย์เปล่ง ได้ลาออกจากราชการ กลับภูมิลำเนาเดิม ที่จังหวัดนครราชสีมา ทางราชการจึงแต่งตั้ง พระอาจารย์ป้อม เป็นครูใหญ่แทน
==> และปีเดียวกันโรงเรียนก็ย้ายที่เรียนมาอยู่ที่ วัดทรงศิลา โดยอาศัยศาลาการเปรียญ เป็นสถานที่เรียน
==> พ.ศ.2452 นายพรหมมา ศิริพรหมมา เป็นครูใหญ่
==> และใน ปี พ.ศ.2456 ทางราชการกระทรวงกลาโหม ได้ย้ายกองทหารไปรวมอยู่ที่นครราชสีมา จึงยกสถานที่เดิม ให้เป็นที่เรียนของโรงเรียน และเมื่อย้ายกองทหารกลับมา โรงเรียนต้องย้ายไปเรียน ที่วัดทรงศิลาอีกครั้งหนึ่ง
==> กระทั่ง ปี พ.ศ.2458 ทางราชการได้สร้างโรงเรียนใหม่ขึ้น ณ สถานที่ปัจจุบัน
==> จากนั้นก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา ทั้งการเรียนการสอน และสิ่งก่อสร้าง จนกระทั่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน