วัตถุประสงค์

หลักการและเหตุผล            
        ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพสุขภาพก้าวหน้าไปมากขึ้น มีแนวทางการรักษาที่แตกต่างไปจากเดิมส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้น กายภาพบำบัด เป็นอีกหนึ่งวิชาชีพทางด้านสุขภาพ ซึ่งมีหน้าที่ในการรักษา ฟื้นฟู ป้องกัน และส่งเสริม ให้ผู้ที่มารับการรักษาให้มีสุขภาพที่ดี ในปัจจุบันกายภาพบำบัดก็มีความก้าวหน้ามากขึ้นจากอดีตที่ผ่านมา มีเทคนิคการรักษาที่ทันสมัยมากขึ้น รวมทั้งงานด้านกายภาพบำบัดเข้าไปมีบทบาทในงานด้านต่างๆ เช่น งานกายภาพบำบัดในระบบการรักษาปฐมภูมิ กายภาพบำบัดในการกีฬา กายภาพบำบัดในชุมชน ดังนั้น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เล็งเห็นว่า ควรจัดอบรมโครงการ ความก้าวหน้าในการรักษาด้วยเทคนิคทางกายภาพบำบัด ขึ้น เพื่อให้นักกายภาพบำบัดและผู้ที่มีความสนใจ ได้รับรู้ถึงความก้าวหน้าทางด้านกายภาพบำบัด ว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางไหน และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้นักกายภาพบำบัดและผู้สนใจทั่วไป ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการรักษาแนวใหม่ทางกายภาพบำบัด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
 กำหนดจัดอบรม วันที่  28 - 30 มีนาคม 2555  เวลา 08.00 - 17.30 น.

 สถานที่จัดอบรม  ห้องวนาสวรรค์ สถาบันสุขภาพและความงามวนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 อัตราค่าลงทะเบียน
 สมัครก่อน 24 กุมภาพันธ์ 2555  ผู้สนใจทั่วไป  3,500  บาท
   อาจารยที่ควบคุมการฝึกปฏิบัติ ทางคลีนิค ม.แม่ฟ้าหลวง 3,000  บาท
    นักศึกษา  1,500  บาท
 สมัครหลัง 24 กุมภาพันธ์ 2555  ผู้สนใจทั่วไป  4,000  บาท

 อาจารยที่ควบคุมการฝึกปฏิบัติ ทางคลีนิค ม.แม่ฟ้าหลว  3,500  บาท
   นักศึกษา  2,000  บาท

จำนวนหน่วย PTCEU ที่ได้รับ            17.8 หน่วย รหัสกิจกรรม 103092