ข่าวด่วน

****  โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณยืนยันความต้องการก่อนการจัดสรรงบประมาณ  ของโรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) โปรดยืนยันข้อมูล ออนไลน์ https://goo.gle/Z1WcyZ